అనువాదలహరి

ఒంటిగంట దాటింది… వ్లాడిమిర్ మయకోవ్ స్కీ, రష్యన్ కవి.

రాత్రి ఒంటిగంట దాటింది. నువ్వు ఈపాటికి నిద్రకి ఉపక్రమించి ఉంటావు. 

పాలపుంత రాత్రి పొడవునా వెండివెలుగులు విరజిమ్ముతూనే ఉంది.

నా కేమీ తొందరలేదు; మెరుపుల తంతివార్తలు పంపి

నిన్ను మేలుకొలిపి ఇబ్బందిపెట్టడానికి తగిన కారణం కనిపించదు.

ఇంతకీ, అదెవరో చెప్పినట్టు, ఆ విషయం ముగిసిపోయింది.

నిత్యనైమిత్తికాల రాపిడికి ప్రేమ పడవ పగిలిపోయింది.

ఇప్పుడు నీకూ నాకూ చెల్లు.  ఇంకెందుకు వివాదం

దుఃఖాలూ, విచారాలూ, గాయాలూ లెక్కలేసుకోవడం?

చూడు, ప్రపంచం మీద ఎంత ప్రశాంతత పరుచుకుంటోందో.

చీకటి ఆకాశాన్ని చుట్టజుట్టి నక్షత్రాలకి కప్పం కడుతోంది.

ఇటువంటి ఘడియల్లో, మనిషి కాలంతో, చరిత్రతో,

సమస్త సృష్టితో సంభాషించడానికి ఉద్యుక్తుడౌతాడు.

.

వ్లాడిమిర్ మయకోవ్ స్కీ

(July 19, 1893 – April 14, 1930)

రష్యన్ కవి

.

English: Vladimir Mayakovsky, Soviet poet
English: Vladimir Mayakovsky, Soviet poet (Photo credit: Wikipedia)

.

Past one o’clock

.

Past one o’clock. You must have gone to bed.


The Milky Way streams silver through the night.


I’m in no hurry; with lightning telegrams


I have no cause to wake or trouble you.


And, as they say, the incident is closed.


Love’s boat has smashed against the daily grind.


Now you and I are quits. Why bother then


To balance mutual sorrows, pains, and hurts.


Behold what quiet settles on the world.


Night wraps the sky in tribute from the stars.


In hours like these, one rises to address


The ages, history, and all creation.

. (1930)


Vladimir Mayakovsky

(July 19, 1893 – April 14, 1930)

Russian Poet

%d bloggers like this: