అనువాదలహరి

తరాలు … ఏమీ లోవెల్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వు


బంగారు రంగు చివురులు తొడుగుతూ


తిన్నగా ఎదుగుతూ కొమ్మలతో ఊగిసలాడే


చిన్ని బాదాం (1) చెట్టు మొలకవి .


నీ నడక కొండగాలికి రివ్వున


కొమ్మలు జాచే బాదం చెట్టు వంటిది.


నీ గొంతు సడి ఆకులమీద

 


తేలికగా విహరించే దక్షిణగాలి ఒరిపిడి;


నీ నీడ నీడకాదు, విరజిమ్మిన వెలుతురుపొడ;


రాత్రివేళ నువ్వు ఆకాశాన్ని క్రిందకి దించుకుని


నక్షత్రాలను చుట్టూ కప్పుకుంటావు.

నేను మాత్రం, తనపాదాల చెంత పెరుగుతున్న పిల్ల బాదం మొక్కని

మేఘావృతమైన ఆకాశం క్రింద  పరిశీలించే ఓక్ చెట్టుని

.

ఏమీ లోవెల్,

ఫిబ్రవరి 9, 1874 – మే 12, 1925

(1) (గమనిక:  బీచ్ చెట్టు  అంటే బాదం చెట్టు కాదు.  బీచ్ చెట్టుకు కాసే  పళ్ళలో తినదగిన గట్టి సీడ్ ఉంటుంది. ఈ చెట్టు విశాలంగా కొమ్మలతో  పొడవుగా ఎదగుతుంది. సామ్యానికి దగ్గరగా ఉంటుందని బీచ్ చెట్టుని  బదం  చెట్టుగా మార్చడం జరిగింది. అంతే. )

ఎజ్రాపౌండ్ ప్రారంభించిన  ఇమేజిజం అనే సాహిత్య ఉద్యమాన్ని అమెరికాలో బాగా ముందుకి తీసుకు వెళ్ళిన కవయిత్రి  ఏమీ లోవెల్. తక్కువ వర్ణనలతో, ప్రతీకలకి, స్పష్టమైన పదప్రయోగానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన ఒక ఉద్యమం ఈ ఇమేజిజం.  ఈమెకు మరణానంతరం పులిట్జరు బహుమతి వచ్చింది.  పౌండ్ లాంటి వాళ్ళు ఆ మార్గాన్ని వదిలేసినా, ఏమీ లోవెల్ మాత్రం ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించింది.

.

TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuri...
TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuring Amy Lowell (Photo credit: Wikipedia)

.

Generations

.

You are like the stem

Of a young beech-tree,

Straight and swaying,

Breaking out in golden leaves.

Your walk is like the blowing of a
beech-tree

On a hill.

Your voice is like leaves

Softly struck upon by a South wind.

Your shadow is no shadow, but a
scattered sunshine;

And at night you pull the sky down
to you

And hood yourself in stars.

 

But I am like a great oak under a
cloudy sky,

Watching a stripling beech grow up
at my feet.

.

Amy Lowel

February 9, 1874 – May 12, 1925)

American poet of the imagist school

Amy Lowell won the Pulitzer Prize for Poetry in 1926.

%d bloggers like this: