అనువాదలహరి

After bidding Adieu…Afsar, Telugu, Indian

She walks silently across the bridge…

As if she has caressed a flower with her delicate hands;

Or, has feathered a branch along her rosy cheeks…

The bridge whelms in Spring

Himself becoming a flower

And a greenish sprig…

After she crosses the bridge over

She looks back for a brief moment

And then swiftly marches ahead … her own way.

Enveloping that look around him like a rainbow

And gathering colourful skies around,

Wishing it were the end of his life

The bridge stands alone … resolutely.

.

Afsar

(Note: Bridge is neuter gender in English. But here it is treated as masculine for obvious reasons.)

Image Courtesy: Afsar's Blog : http://www.afsartelugu.blogspot.in/
Image Courtesy: Afsar’s Blog : http://www.afsartelugu.blogspot.in/

Afsar is a Faculty with University of Texas at Austin.

.

వీడ్కోలు తరవాత

***

వొక వంతెన మీంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఆమె

ఇంకో పూవుని తన మెత్తని చేతులతో తాకినట్టు

ఇంకో రెమ్మని ఎరుపెక్కిన తన చెంపకి ఆనించుకున్నట్టు-

వొక వసంతంలో మునిగి తేలుతుంది వంతెన

తానే వొక పూవై,

ఆకుపచ్చ రెమ్మయి-

ఆ వంతెన దాటాక

వొక్క క్షణం ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది

చకచకా వెళ్ళిపోతుంది తన దారిన తానై!

ఆమె చూపుని తన వొంటి మీద వలయంలా చుట్టేసుకుని

ఆ వలయమ్మీద ఆకాశాన్ని కప్పేసుకుని

ఇక్కడితో జీవితం అంతమైతే చాలని

మొండికేసి అలాగే నిల్చుంది వంతెన.

%d bloggers like this: