అనువాదలహరి

మనసులో శిశిరం… HW లాంగ్ ఫెలో, అమెరికను

ఇది శిశిరం; బయట ప్రకృతిలో కాదు,


నా మనసులోనే ఉన్నది…ఈ అచేతన.


యవ్వనం, వసంతమూ నన్నుఆవరించి ఉన్నా


ఇక్కడ వయసు మీరినది కేవలం నేనొక్కడినే.

.


పక్షులు గాలిలో రివ్వునదూసుకుపోతున్నాయి,

పాడుకుంటూ, విరామంలేక గూడుకట్టుకుంటూ;  

నలుదిక్కులా జీవం సందడిస్తోంది 

ఒక్క నా మనసులో తప్ప.

 
.

అంతా నిశ్శబ్దం; ముదురాకులు

గలగలా రాలి కదలకుండా పడున్నై;


ధాన్యం నూరుస్తున్న చప్పుళ్ళు వినరావు


మిల్లు కూడా మూగపోయింది.

.

HW లాంగ్ ఫెలో

(February 27, 1807 – March 24, 1882)

అమెరికను

.

Henry Wadsworth Longfellow
Henry Wadsworth Longfellow (Photo credit: dbking)

.

Autumn Within

 

.

It is autumn; not without,
  But within me is the cold.
Youth and spring are all about;
  It is I that have grown old. 

Birds are darting through the air,
  Singing, building without rest;
Life is stirring everywhere,
  Save within my lonely breast. 

There is silence: the dead leaves
  Fall and rustle and are still;
Beats no flail upon the sheaves
  Comes no murmur from the mill

.

 

HW Longfellow

(February 27, 1807 – March 24, 1882)

American

%d bloggers like this: