అనువాదలహరి

Pisan Cantos… LXXXI… Ezra Pound, American Poet

నువ్వు దేన్ని బాగా  ఇష్టపడతావో


అదే నీతో నిలిచేది, మిగతాది అంతా రద్దే;


నువ్వు దేన్ని గాఢంగా ప్రేమిస్తావో


దాన్ని నీనుండి ఎవరూ లాక్కో లేరు;


నువ్వు దేన్ని అమితంగా కాంక్షిస్తావో,


అదే నీ నిజమైన వారసత్వం.


ఈ ప్రపంచం ఎవరిది? నాదా?


వాళ్ళదా?  ఎవరిదీ కాదా?


మొదటగా తెలిసేది దృశ్యమాన జగత్తు,


తర్వాతే అనుభూతిమయ నందనవనాలు


అవెంత నరకంలో ఉన్నా.


నువ్వు దేన్ని అమితంగా కాంక్షిస్తావో,


అదే నీ నిజమైన వారసత్వం.


నువ్వు దేన్ని గాఢంగా ప్రేమిస్తావో


దాన్ని నీ నుండి ఎవరూ లాక్కో లేరు;


.


ఎజ్రా పౌండ్

30 October 1885 – 1 November 1972

అమెరికను

.

 

English: Ezra Pound in 1913
English: Ezra Pound in 1913 (Photo credit: Wikipedia)

.

Pisan Cantos…  LXXXI

What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lov’st well shall not be reft from thee
What thou lov’st well is thy true heritage
Whose world, or mine or theirs
or is it of none?
First came the seen, then thus the palpable
Elysium, though it were in the halls of hell,
What thou lovest well is thy true heritage
What thou lov’st well shall not be reft from thee
.

Ezra Pound

30 October 1885 – 1 November 1972

American Expatriate Poet

Poem with a Tail… ఓర్హాన్ వేలీ కణిక్, టర్కీ కవి

మనిద్దరం కలిసి ఉండలేం.

మనిద్దరిదీ చెరోదారి.

నువ్వు కసాయి బంటువి,

నేను ఏ దిక్కులేని అనాధని.

 

నువ్వు పళ్ళెంలో భోంచేస్తావు

నేను బితుకు బితుకు మంటూ బతుకుతాను.

నువ్వు ప్రేమ గురించి కలలు కంటుంటావు,

నేను రాత్రి భోజనం ఎలాగా అని ఆలోచిస్తుంటాను.

 

కానీ, మిత్రమా,

నీదీ అంత సుఖమైన జీవితం కాదులే.

నిజం. ప్రతి సారీ,

ప్రతి దిక్కుమాలిన రోజూ

తోక ఊపుకుంటూ నిలబడ్డం

అంత సులువేమీ కాదు.

.

ఓర్హాన్ వేలీ కణిక్


13 April 1914 – 14 November 1950


టర్కీ కవి

.

Image Courtesy: http://t1.gstatic.com

Poem With A Tail

.

We can’t be seen together.

Our paths are separate.

You belong to the butcher.

I’m just an alley cat.

 

You eat off a metal plate,

I from the lion’s mouth.

You dream of love.

I dream of dinner.

 

But your path isn’t easy either, pal.

No, it’s not easy

to wag a tail

all and every

godforsaken day.

.

 

Orhan Veli

(13 April 1914 – 14 November 1950)

Turkish Poet.

 

Poem With A Tail

 

%d bloggers like this: