అనువాదలహరి

పాతపాట … ఆర్థర్ కెచం, అమెరికను

నేను ప్రౌఢవయసులో ఉన్నప్పుడు…

అబ్బో! అదెప్పటి మాట!

అదృష్టం ప్రతి పురుషుణ్ణీ వరిస్తుందనీ

కాలమొక్కటే శతృవనీ;

ప్రేమ ప్రతి వసంతంలో పూచే

మల్లెపువ్వు వంటిదనీ

ఎవరికి నచ్చిన పూవ్వు వాళ్ళు ఎంచుకోవాలనీ…

ఆ వయసులో అలా అనిపించడం సహజం.


కానీ యవ్వనమొక పొదుపెరగని దూబరగొండి

ఎంత సులువుగా వస్తుందో అంత సులువుగా పోతుంది

ఒకప్పుడు గాలిలో తేలుతున్నట్టు పడే అడుగులు

ఇప్పుడు బరువుగా పడుతున్నాయి.

మల్లెతీగ తెల్లని ముసుగేసుకుంది,

కోయిల గొంతెత్తి నిర్మలంగా పాడుతోంది

మనిషిజీవితంలోమాత్రం వసంతం  ఒకసారే వస్తుంది

ఒకే ఒక్కసారి…బతుకు వత్సరంలో.

.

ఆర్థర్ కెచం

అమెరికను  కవి.

.

AN OLD SONG

.

When I was but a young lad,
And that is long ago,
I thought that luck loved every man,
And time his only foe,
And love was like a hawthorn bush
That blossomed every May,
And had but to choose his flower,
For that’s the young lad’s way.

Oh, youth’s a thriftless squanderer,
It’s easy come and spent,
And heavy is the going now
Where once the light foot went.
The hawthorn bush puts on its white,
The throstle whistles clear,
But Spring comes once for every man
Just once in all the year.

.

Arthur Ketchum

American Poet

.

Poem Courtesy: http://www.gutenberg.org/files/2294/old/mpoet11.txt

Po

%d bloggers like this: