అనువాదలహరి

Apartheid … Bolloju Baba, Telugu, Indian

“Teacher! Can I give the bouquet to the Chief Guest?”
“No. You can’t. We have already selected someone else.”
And soon she realized the difference between
Her and that ‘someone else’ … her tan.
Emptying tears and blood into the gorges of history
It plays chiaroscuro on the path of life…
She wanted to cry hoarse
That soul is superior to the shuck.
With reddened eyes and swollen face
She silently departed
Collecting all her prizes.

Ten years later…
Nobody understood why
The Chief Guest
After finishing her speech
Walked down to a student
With reddened eyes and swollen face
Placed the bouquet in her hand
And patted her on shoulder before leaving.

They will never understand for another ten years to come.
.

Image Courtesy: http://sahitheeyanam.blogspot.in/
Image Courtesy: http://sahitheeyanam.blogspot.in/

 

Sri Bolloju (Ahmad Ali) Baba is working as a Lecturer of Zoology in Kakinada, EG Dt. Andhra Pradesh. He runs his  blog sahitheeyanam.blogspot.in  since April 2008.

.

చర్మం రంగు

“ముఖ్య అతిధికి బొకే నేను ఇస్తాను టీచర్”
“నువ్వొద్దు ….. అందుకు వేరే వాళ్ళను ఎంపిక చేసాం”
ఆ “వేరేవాళ్ళకు” తనకూ ఉన్న తేడా
ఆ అమ్మాయికి కాసేపటికి తెలిసింది
చర్మం రంగు.
చరిత్ర లోయలోకి
నెత్తురూ, కన్నీళ్ళూ పారిస్తూ,
జీవన మార్గాలపై
చీకటివెలుగుల్ని శాసిస్తోన్న
చర్మం రంగు ….. చర్మం రంగు…..
సంచి కన్నా ఆత్మ గొప్పదని
వెర్రికేకలతో అరవాలనుకొంది ఆ అమ్మాయి.
ఉబ్బిన మొహం, ఎర్రని కళ్లతో
తనకొచ్చిన ప్రైజుల్ని తీసుకొని
మౌనంగా నిష్క్రమించింది.

పదేళ్ళ తరువాత …….
“ముఖ్య అతిధి” స్పీచ్ ముగించుకొని
వెళుతూ వెళుతూ
ఉబ్బిన మొహం, ఎర్రని కళ్ళతో ఉన్న
ఓ స్టూడెంట్ చేతిలో బొకే పెట్టి,
భుజం ఎందుకు తట్టిందో
ఎవరికీ అర్ధం కాదు

మరో పదేళ్ళ దాకా

బొల్లోజు బాబా

%d bloggers like this: