అనువాదలహరి

నెఱి చూపులు … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

మొదటిసారి నువ్వు నన్ను

వసంతకాలంలో కలిసేవు.

నిన్ను తొలిసారి చూసినప్పుడు

అప్పుడే సముద్రాన్ని చూసినట్టనిపించింది.  


గాలికి ఊగుతున్న ఆ పూతీగకి

తొలిచివురులు తొడగడం ఏటా పరిశీలిస్తూ  

అప్పుడే నాలుగు వసంతాలు గడిచేయి

మనిద్దరం సహజీవనం సాగిస్తూ.


ఐనప్పటికీ, నన్ను చుట్టుముట్టే 

నీ కళ్లలోకి నేనెప్పుడు చూసినా

అప్పుడే మొట్ట మొదటిసారి

సముద్రాన్ని చూస్తున్న భావన కలుగుతుంది నాకు. 

.

సారా టీజ్డేల్

అమెరికను

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.
Gray Eyes
.

It was April when you came
The first time to me,
And my first look in your eyes
Was like my first look at the sea.

We have been together
Four Aprils now
Watching for the green
On the swaying willow bough;

Yet whenever I turn
To your gray eyes over me,
It is as though I looked
For the first time at the sea.

.
Sara Teasdale
American

Poem Courtesy:
Flame And Shadow (1920) (http://en.wikisource.org/wiki/Flame_and_Shadow)

%d bloggers like this: