అనువాదలహరి

ప్రేమ సారూప్యత… జార్జి డర్లీ, ఐరిష్ కవి

ఆ గులాబిరెమ్మని చూడు! పడమటి గాలి
ప్రేమాతిశయంతో చుంబించబోతే
తన చెక్కిలి పక్కకి తిప్పుకుంటోంది;
కాని ఒక క్షణం గాలి ఆగితే
మళ్ళీ అటే తిరిగిచూస్తూ
తను చెంతనే ఉండాలని లాలనగా చూస్తోంది.

మరులుకొన్న యువకుడు దరిచేరబోతే
బిడియపడుతున్న కన్నియలా లేదూ ఆ గులాబి?
బిడియపడుతూనే, తనూలతని విదిలించుకుంటూ
తన అనురాగాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉంది.
ఒకవంక అతని అనునయాన్ని ఆశిస్తూనే
మరొకవంక అతను హద్దుమీరకుండా వారిస్తోంది.
.

జార్జి డర్లీ
(1795–1846)
ఐరిష్ కవి, నవలా కారుడు, విమర్శకుడు

.
Love’s Likeness
.

O Mark yon Rose-tree! When the West
Breathes on her with too warm a zest,
She turns her cheek away;
Yet if one moment he refrain,
She turns her cheek to him again,
And woos him still to stay!

Is she not like a maiden coy
Press’d by some amorous-breathing boy?
Tho’ coy, she courts him too,
Winding away her slender form,
She will not have him woo so warm,
And yet will have him woo!
.
 George Darley (1795–1846)

Text Courtesy:
The Oxford Book of Victorian Verse. 1922
Compiled by: Arthur Quiller-Couch

%d bloggers like this: