అనువాదలహరి

కాలిమడమ… విష్ణు ప్రసాద్, మలయాళం, ఇండియన్

సరిగ్గా నా కాలిమడమలో
మేకు దిగిపోయిన నాడే
ఆమె మా యింటికి వచ్చింది.
“మనం అలా కలిసి తిరిగొద్దామా,
ఎక్కడైనా కాస్సేపు కూచుని
కాలక్షేపానికి ఏదో నములుతూ కూచుందామా” అంది.
ఆమె పట్ల ప్రేమతో తలమునకలై ఉన్నానేమో
ఆమె అడగడమే ఆలస్యం,
నా నొప్పి ఊసు ఎత్తకుండా
వెంటనే బయలుదేరాను.
కుంటుకుని కుంటుకుని కాసేపూ,
సాగదీసుకుని నడుస్తూ కాసేపూ
అలా సముద్రతీరం వెంట
ఆమె పక్కనే నడిచాను.
ఆమె నన్ను తనతోపాటు
సముద్రం నీళ్ళలోకి పరిగెత్తి
లాక్కెళుతుందని ఊహించలేకపోయాను.
బాధని పళ్ళబిగువున బంధించి
కాలిని గాలిలోకి ఎత్తుకుంటూ
ఎలాగోలా గెంతుకుంటూ వెళ్ళేను.
చాలా సార్లు నాకు గట్టిగా అరవాలనిపించింది
“దేముడా! నేను పడిపోతానేమో, రక్షించు” అని.
ఆమెకి ఈత కొత్త కాదు.
అందుకని, కెరటానికి కెరటానికీ మధ్య
తనతో ఈడ్చుకుపోయింది నన్ను.
అడుగులు తడబడి
సముద్రం నీళ్ళు మింగేసి
నానిపోయిన నా దెబ్బ మంటపెడుతుంటే
నా గుండె కొట్టుకుంటున్నదొక్కటే:
“అమ్మో నా కాలు
అమ్మో నా కాలు” అని.
చివరికి ఎలాగైతేనేం
అలిసిపోయి
ఊపిరి అందక ఎగశ్వాస వచ్చేసిన నన్ను
ఆమె ఒడ్డుకి లాక్కొచ్చి పడేసి
నామీద విరుచుకు పడింది
“గాడిదా! అప్పుడే నేనంటే నీకు మొహం మొత్తిందా?
నీ కొత్త ప్రియురాలెవరో చెప్పు?” అని గద్దిస్తూ.
మంటపెడుతున్న కాలిని
గాల్లోకి ఎగరేసి విదిలిస్తూ అన్నాను నేను
“నా కాలి మడమ,
నా కాలి మడమ…”
.

విష్ణుప్రసాద్.
మలయాళం,
భారతదేశం.

.

vishnuprasad

.
It was on the very day
when a nail stuck itself up my heel
that she called on me.
We could go around together
she said,
we could sit somewhere,
munching into something.

I was so neck-deep in love
that I hid my pain
and ventured out,
right away.

Hobbling awhile,
stretching awhile,
I walked beside her,
along the beach.

Little did I imagine
that she’d drag me along and run
right out into the sea.

I toed along,
hobbling on an airborne heel,
gritting my teeth in pain,
many a time I wanted to scream,
‘God! I’ll trip, I’ll trip’

Swimming wasn’t new to her
and she pulled me in,
right in between the waves.

Cavorting,
my insides full with the sea,
the sore pain burning through,
my heartbeats had just one chant:
‘My heel
My heel’.

Finally,
tired,
gasping for breath
she dragged me back to the shore
and
all of a sudden,
thundered at me:
‘You ass, are you fed up of me?’
‘Who’s your new mistress?’

I replied,
my hurting foot
held in mid-air:
‘My heel
My heel..”

Written by : M.R. VISHNUPRASAD

Translation: Rahul Kochuparambil

%d bloggers like this: