అనువాదలహరి

ఓ భాగ్యమా! నువ్వెప్పుడూ ఇంతే… జేమ్స్ థామ్సన్, ఇంగ్లండు

ప్రేమకి రాజీలేని శత్రువువి!
మేము రెండు మనసులు ఒకటిగా కలుస్తుంటే
మధ్యలో దూరి వేరు చేస్తుంటావు.

యవ్వనం, స్వారస్యమూ హరించుకుపోయి
జీవితంలో జీవం ఉడిగిపోయేదాకా
ఏ రోజుకి ఆ రోజు నిట్టూరుస్తూ
జీవితాంతమూ నీకోసం అపేక్షించేలా చేస్తావు

అయినా, నువ్వు చాలా చురుకుగా ఉంటూనే ఉంటావు
ప్రేమ, ఆనందమూ లేని ప్రమాణాలను చేయిస్తూ
మనసుల్ని సుఖాలతో వంచిస్తూ
సున్నితమైనవాళ్ళని మొరటువాళ్ళకి జతగూరుస్తూ.

ఆడంబరాలకీ, వేడుకలకీ, అర్థంలేని డంబాలకీ
లొంగి, సహజమైన ఆనందాలకి దూరమయేలా చేస్తావు.
బంగారపు శృంఖలాలను తగిలించి
అధికారపు ఆనందం క్రింద మూల్గేలా చేస్తావు.

ఓ భాగ్యమా! ఈ ఒక్క సారి నా ప్రార్థనని ఆలకించు.
భవిష్యత్తులో నీ ప్రాపకాన్ని వదులుకుంటాను.
నే కోరుకునే కోరికలన్నిటినీ ఉపసంహరించుకుంటాను.
కాని, ప్రియమైన అమందాని నా దానిగా చెయ్యి.
.

జేమ్స్ థామ్సన్
 1700- 1748
ఇంగ్లండు.

.

James Thomson, from the 1779 edition of Samuel...
James Thomson, from the 1779 edition of Samuel Johnson’s Lives of the English Poets. (Photo credit: Wikipedia)

 

.

For ever, Fortune, wilt thou prove

.
An unrelenting foe to Love,

And when we meet a mutual heart

Come in between, and bid us part?

Bid us sigh on from day to day,

And wish and wish the soul away;

Till youth and genial years are flown,

And all the life of life is gone?

But busy, busy, still art thou,

To bind the loveless joyless vow,

The heart from pleasure to delude,

To join the gentle to the rude.

For pomp, and noise, and senseless show,

To make us Nature’s joys forego,

Beneath a gay dominion groan,

And puts the golden fetter on!

For once, O Fortune, hear my prayer,

And I absolve thy future care;

All other blessings I resign,

Make but the dear Amanda mine.

.

James Thomson

(1700–1748)

Poem Courtesy:  http://www.bartleby.com/333/40.html

The Book of Georgian Verse.  1909. Ed. William Stanley Braithwaite

%d bloggers like this: