అనువాదలహరి

చీకటిలో నామస్మరణ … డొరతీ పార్కర్, అమెరికను

కొందరు మగాళ్లు, అవును మగాళ్ళు

ఒక పుస్తకాలషాపును

దాటి రాలేరు.

(తల్లీ! ఇప్పుడే నిశ్చయించుకో, జీవితకాలం ఎదురుచూడడానికి) 

 

కొందరు మగాళ్ళు, అవును మగాళ్ళే

ఆ దిక్కుమాలిన ఆట

ఆడకుండా ఉండలేరు.

(ఏదీ, చీకటిపడేలోగా రానూ అన్నాడు, తేదీ మారిపోయింది)

 

కొందరు మగాళ్ళు, మ..గా..ళ్ళు

మధుశాలను

దాటి రాలేరు.

(నిరీక్షించు,  ప్రాధేయపడు, వాళ్లతత్త్వం మారదు.)

 

కొందరు పురుషులు, మహా పురుషులు

ఏ ఆడదాన్నైనా

చూడకుండా ఉండలేరు.

(భగవంతుడా! నాకు అటువంటివాణ్ణి భర్తగా చేయకు)

 

కొందరు మగరాయుళ్ళు, అవును రా…యుళ్ళు

గా…ల్ఫ్ మైదానాన్ని

దాటి రాలేరు.

(ఒక పుస్తకం పూర్తిచేసి, ఓ కుట్టు కుట్టుకుని, వీలయితే ఓ నిద్రకూడా తియ్యొచ్చు)

 

కొందరు మానవులు, అవును మానవులు

ఒక బట్టలషాపుని

దాటి రాలేరు.

(నీ జీవితకాలం అలాంటి మానవుడుకోసం ఎదురు చూడడమే!)

.

డొరతీ పార్కర్. 

August 22, 1893 – June 7, 1967

అమెరికను

.

American writer Dorothy Parker (1893-1967)
American writer Dorothy Parker (1893-1967) (Photo credit: Wikipedia)

.
Chant for Dark Hours

.

Some men, some men
Cannot pass a
Book shop.
(Lady, make your mind up, and wait your life away.)

Some men, some men
Cannot pass a
Crap game.
(He said he’d come at moonrise, and here’s another day!)

Some men, some men
Cannot pass a
Bar-room.
(Wait about, and hang about, and that’s the way it goes.)

Some men, some men
Cannot pass a
Woman.
(Heaven never send me another one of those!)

Some men, some men
Cannot pass a
Golf course.
 (Read a book, and sew a seam, and slumber if you can.)

Some men, some men
Cannot pass a
Haberdasher’s.
(All your life you wait around for some damn man!)

.
Dorothy Parker

August 22, 1893 – June 7, 1967

American Poet, Short story writer

%d bloggers like this: