అనువాదలహరి

All Lovely Things … Conrad Aiken, American

అందమైన వస్తువులన్నిటికీ ఓ ముగింపు ఉంటుంది

ఎంత సుకుమారమైన వస్తువైనా ఓ రోజు వాడి, రాలిపోతుంది

ఈ రోజు అంత ధైర్యంగా ఖర్చుపెడుతున్న యువత, 

రేపు ఒక్కొక్క పెన్నీని అడుక్కోవలసి వస్తుంది.

 

ఎంత అద్భుత సౌందర్యరాశులనైనా మరిచిపోతారు

ఎంత రారాజులైనా మరణించి మట్టిలో కలవాల్సిందే.

ఇంత మిసమిసలాడే శరీరమూ,పువ్వులూ,మురిగిపోవలసిందే

ఎంత మేధావి శిరసైనా సాలీడు గూడుకి నెలవుకావలసిందే.  

 

ఒక్క సారి తిరిగా యవ్వనమా! ఓ ప్రియతమా, ఒక్కసారి!

కాలం ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా సాగిపోతుంటుంది

ఆశగా చేతులు చాచినా, కళ్ళు ఎదురుతెన్నులు చూసినా,

నిర్దాక్షిణ్యమైన రోజులు మనసు గాయపరుస్తూనే ఉంటాయి.

 

మరలిరా, ప్రియతమా! అందమైన యవ్వనమా, నిలిచిపోవా!

లాభంలేదు. స్వర్ణకమలాలూ, లిల్లీలూ వాడిపోవలసిందే,

వాటిమీద శ్రావణమేఘాలు కురిసీ కురిసీ

తోసుకుని తోసుకుని పోవలసిందే… ఏ తెలియని తీరాలకో!

.

కాన్రాడ్ ఐకెన్,  

August 5, 1889 – August 17, 1973

అమెరికను

.

Conrad Aiken
Conrad Aiken (Photo credit: Wikipedia)

.

All lovely things will have an ending,
All lovely things will fade and die,
And youth, that’s now so bravely spending,
Will beg a penny by and by.

Fine ladies soon are all forgotten,
And goldenrod is dust when dead,
The sweetest flesh and flowers are rotten
And cobwebs tent the brightest head.

Come back, true love! Sweet youth, return!—
But time goes on, and will, unheeding,
Though hands will reach, and eyes will yearn,
And the wild days set true hearts bleeding.

Come back, true love! Sweet youth, remain!—
But goldenrod and daisies wither,
And over them blows autumn rain,
They pass, they pass, and know not whither.

.

Conrad Aiken

August 5, 1889 – August 17, 1973

American

Poem Courtesy: http://www.poetrysoup.com/famous/poem/2353/all_lovely_things

%d bloggers like this: