అనువాదలహరి

ముత్యపుపడవలో వీనస్… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను

The Birth of Venus by Sandro Botticelli
The Birth of Venus by Sandro Botticelli (Photo credit: Wikipedia)

ఒక విషయం చెప్పు నాకు,

ముత్యపుచిప్ప పడవలో

ముడుతలుపడుతున్న అలలమీద తేలుతూ

తీరానికి కొట్టుకొస్తున్న వీనస్

నీకంటే అందంగా ఉందా?

ఏమిటి, బోట్టిచెల్లీ* చూపు

నాకంటే గొప్పగా అంచనా వెయ్యగలదా?

ఆమెపై అతను విసిరిన

రంగుపూసిన గులాబి మొగ్గలు

వెండిజరీ ముసుగులో

నీ అపూర్వ సౌందర్యం దాచడానికి

నీపై వెదజల్లుతున్న

నా అక్షర సుమాలకంటే విలువైనవా?

నా మట్టుకు నువ్వు

వినీలాకాశంలో తేలియాడుతూ

వెలుగులవడ్డాణం ధరించి

కిరణాలమీద చిద్విలాసంగా నడవడానికి

సన్నద్ధంగా ఉన్నావు.

నీకు ముందు పరిగెత్తుతున్న కెరటాలు

నీ పాదాల క్రింది ఇసకరేణువులని

అలలచే తుడిపిస్తున్నాయి.  

.

ఏమీ లోవెల్

February 9, 1874 – May 12, 1925

అమెరికను.

.

*బోట్టిచెల్లీ (1445 – May 17, 1510).  పైన ఇచ్చిన సాండ్రో బోట్టిచెల్లీ వీనస్ చిత్రం ఇటాలియన్ రినైజాన్సు కాలంనాటి ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంగా పేరుగాంచింది. 

TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuri...
TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuring Amy Lowell (Photo credit: Wikipedia)

.

Venus Transiens

.

Tell me,

Was Venus more beautiful

Than you are,

When she topped

The crinkled waves,

Drifting shoreward

On her plaited shell?

Was Botticelli’s vision

Fairer than mine;

And were the painted rosebuds

He tossed his lady,

Of better worth

Than the words I blow about you

To cover your too great loveliness

As with a gauze

Of misted silver?

For me,

You stand poised

In the blue and buoyant air,

Cinctured by bright winds,

Treading the sunlight.

And the waves which precede you

Ripple and stir

The sands at your feet.

.

Amy Lowell

February 9, 1874 – May 12, 1925

American Poetess

 Amy Lowell (1874-1925) was born into a prominent New England Family.  In addition to poetry, she wrote criticism and a biography of John Keats.  Lowell was a generous and vivid person who supported other artists, launched the Imagist movement in America, and got into spats with Ezra Pound.  “Venus Transiens,” written in 1915, was probably inspired by her muse, the actress Ada Dwyer Russell.

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Page 72

%d bloggers like this: