అనువాదలహరి

ప్రాసకవి … ఏంబ్రోజ్ బియర్స్, అమెరికను

నిర్లక్ష్యంచెయ్యబడ్డ తన కవితార్తిని

తీర్చుకుందికి ఉద్యమిస్తాడు ప్రాసకవి;

ధ్వని నీరసిస్తుంది, అర్థం అంతరిస్తుంది;

పెంపుడుకుక్క, తూర్పునుండి పడమర వరకూ

అతనిగుండెలో మండుతున్న భావోద్రేకాల్ని ప్రకటిస్తుంది.

మనోహరమైన ఆ ప్రదేశంలో ఉదయిస్తున్న చంద్రుడు

వినడానికి క్షణం ఆగి, అర్థంచేసుకుందికి తపిస్తుంటాడు.

.

ఏంబ్రోజ్ బియర్స్

( June 24, 1842; after December 26, 1913)

అమెరికను.

.

Ambrose Bierce. Portrait by J. H. E. Partingto...
Ambrose Bierce. Portrait by J. H. E. Partington, unknown date. (Photo credit: Wikipedia)

.

Rimer

 

The rimer quenches his unheeded fires,

The sound surceases and the sense expires.

Then the domestic dog, to east and west,

Expounds the passions burning in his breast.

The rising moon o’er that enchanted land

Pauses to hear and yearns to understand.

 

Ambrose Bierce 

(born June 24, 1842 assumed to have died sometime after December 26, 1913)

American

%d bloggers like this: