అనువాదలహరి

మూడు ఉద్యమాలు… WB యేట్స్. ఐరిష్ కవి

షేక్స్పియరు కాలం నాటి చేప తీరానికి బహుదూరంగా, సముద్రంలో ఈదింది;

కాల్పనికోద్యమం చేతికి అందుబాటులో వలల మధ్య ఈదింది.

ఆ ఒడ్డున ఇసకలో గిజగిజకొట్టుకుంటున్న చేపలు అవేమిటి?

.

WB యేట్స్.

13 June 1865 – 28 January 1939

ఐరిష్ కవి

.

William Butler Yeats (1865 – 1939), Irish poet...
William Butler Yeats (1865 – 1939), Irish poet and dramatist (Photo credit: Wikipedia)

.

Three Movements

Shakespearean fish swam the sea, far away from land;

Romantic fish swam in nets coming to the hand;

What are all those fish that lie gasping on the strand?

.

William Butler Yeats

13 June 1865 – 28 January 1939

Irish Poet

%d bloggers like this: