అనువాదలహరి

ఉమర్ ఖయ్యాం రుబాయీలు

.

ఓహో, జ్ఞానుల్ని చర్చించుకోనీ! రా, ఈ ముసలి ఖయ్యాం

తోడుగా నడు; ఒకటి మాత్రం నిజం- పరిగెడుతుంది జీవితం

మిగతావన్నీ అబద్ధమైనా ఈ ఒక్కటి మాత్రం నిజం:

ఒకసారి విరిసిన కుసుమం, రాలిపోవడం తథ్యం..

 

వయసులో ఉన్నప్పుడు తరచు సేవించేవాడిని

పండితులనీ, యోగులనీ ; ఇదీ, అదీ, ప్రతి విషయాన్నీ

చాలా కూలంకషంగా తర్కించేవాళ్ళు; ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినగానీ 

నాకేం లాభించలేదు. వెళ్ళినద్వారంలోంచే తిరిగొచ్చేవాడిని

 

వాళ్లలో జ్ఞాన బీజాలని అక్షరాలా నాటేను;

కష్టపడి చేజేతులా పెరగడానికి ప్రోదిచేశాను

కోసుకునేవేళకి మిగిలింది పిడికెడు చేను:

“నేను నీటితో వచ్చేను… గాలితో పోతాను.”

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియన్ కవి, తత్త్వవేత్త, ఖగోళ, గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, బహుభాషాకోవిదుడు 

.

Omar Khayyam

Omar Khayyam

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

The Rubaiyat of Omar Khayyam

 

.

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise

To talk; one thing is certain, that Life flies;

One thing is certain, and the Rest is Lies;

The Flower that once has blown forever dies.

 

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and Saint, and heard great Argument

About it and about that; but evermore

Came out by the same Door as in I went.

 

With them the Seed of Wisdom did I sow,

And with my own hand labour’d it to grow:

And this was all the Harvest that I reap’d —

‘I came like Water and like Wind I go.’

 

.

Omar Khayyam

%d bloggers like this: