అనువాదలహరి

ఐదు హైకూలు … పాల్ ఎలూర్ , ఫ్రెంచి కవి

గాలి

ఎటూ తేల్చుకో లేక

సిగరెట్టుపొగలా వీస్తోంది

 ఆ మూగ పిల్ల మాటాడుతోంది:

ఆ భాషలోకి చొరలేకపోవడమే

కళకున్న కళంకం.

మోటారుకారు ఆవిష్కరించబడింది :

నలుగురి వీరుల తలలు

దాని చక్రాలక్రింద దొర్లిపోయాయి.

ఆహ్! వేనవేల జ్వాలలు, ఒక మంట,

వెలుగూ- నీడా,

సూర్యుడు  నన్ను వెంబడిస్తున్నాడు.

తురాయి

కిరీటం బరువుని తేలిక చేస్తుంది.

చిమ్నీ పొగ వదుల్తోంది. 

.

పాల్ ఎలూర్

(14 December 1895 – 26 November 1952)

ఫ్రెంచి కవి.

హైకూలలో సంప్రదాయం ప్రకారం ఎలా వచ్చిన ఆలోచనలని అలా రాయడమే తప్ప, వేరే ఆంతర్యం లేదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, అవి ఆలోచనలకి సద్యోరూపాలు. అయితే ఈ చిన్న త్రిపాద స్వరూపంలోనే అద్భుతమైన విన్యాసాలు సాధించగలిగినవాళ్ళు లేకపోలేదు. కాకపోతే ముందుతరాల రచనలు చదవకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది పూర్వం చెప్పిన భావనలనీ, ప్రతీకలనీ మళ్ళీ మళ్ళీ వినియోగిస్తున్నారు. చాలా హైకూలలో  అనుభూతి ప్రకటన కంటే ఊహాత్మక విన్యాసం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ మేరకి అది లోపమే.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard.

.

Five Haikus

.

The wind
Undecided
Rolls a cigarette of air

The mute girl talks:
It is art’s imperfection.
This impenetrable speech.

The motor car is truly launched:
Four martyrs’ heads
Roll under the wheels.

Ah! a thousand flames, a fire,
The light, a shadow!
The sun is following me.

A feather gives to a hat
A touch of lightness:
The chimney smokes.
.
Paul Eluard

(14 December 1895 – 26 November 1952)

French Poet and one of the Founders of Surrealist Movement

%d bloggers like this: