అనువాదలహరి

This Night… Nishigandha, Telugu, Indian

Effacing the last trace of cloudlets

Darkness congeals.

Jasmines of the sky blossom one after another   

Whether to trade few pleasantries

Or to pursue the dreams adrift

Deftly sieging the swoons of

Cheery butterflies within the bungled hands

I must gently introduce him soundlessness…    

Leaving the shards of memories,

The remotest dreams,

And the toils of the day

For themselves for the moment

I long to live this night!

Instead of coursing through within

I must move off from myself…

Shredding and strewing

The immutable gravity of fears

And must float lighter and lighter…

As the chalky design in the fore yard,

That lay snug all through the day

Started pandiculating

For the occasional whiff of breeze…

I must initiate into my ABC’s for a while

With the Coral Jasmines

Scattered through the yard.

Throwing open the blinds of heartaches

I must kiss him

For five minutes …in the least …

And introduce this gentle night!

 

Under the breezy skies

The wild flowers scissor the winds…

A hearty touch caresses the palm

And there it is…

The warmth left by the lamp just extinguished …

A reassurance for this night!!!

But

Before a dash of light dabs me to waking

I must live this night to my heart’s content!!!

.

Nishigandha

.

Nishigandha Image Courtesy: Nishigandha
Nishigandha
Image Courtesy: Nishigandha

Kiran Yalamanchi, more popular by her pen name Nishigandha, was born and brought up in Vijayawada, Andhra Pradesh. She is an engineer by profession and is currently living in USA. In her own words: “Poetry is my invisible friend stands right next to me and holds my hand in every emotional stage! I don’t publish a lot but I do write more often.. almost everyday.”

She is a blogger  since July 2007 running her blog మానసవీణ ( http://nishigandha-poetry.blogspot.com/ )

.

రాత్రి

 

 

మబ్బుతునకల ఆఖరి చారికను అదృశ్యం చేస్తూ

చీకటి చిక్కపడుతుంది..

ఆకాశమల్లెలు ఒక్కొక్కటిగా విరబూస్తాయి

నాలుగు మాటలు చెప్పుకోడానికో

లేక తప్పిపోయిన కలల్ని వెదుక్కోడానికో!

 

కేరింతల సీతాకోకచిలుకల కలవరింతల్ని

గాజుల చేతుల కింద పొదవిపట్టేసి

నిశ్శబ్దాన్ని మృదువుగా పరిచేయాలి..

 

జ్ఞాపకాల శకలాలనీ.. సుదూర స్వప్నాలనీ

పగటి పాట్లనీ

వాటంతట వాటికి వదిలేసి

రాత్రిని జీవించాలని ఉంది!

 

నాలోకి నేను కాకుండా

నా నించి నేను దూరంగా..

నిశ్చలభయాల నిర్వికారాన్ని

ముక్కలుగా వేరుచేసి విసిరేస్తూ

తేలికై పోవాలి!

 

పగలంతా ఒద్దికగా కూర్చున్న ముగ్గు

ఉండుండి వీచేగాలికి

వళ్ళు విరుచుకుంటుంటే..

వాకిలి పొడవునా రాలిన పారిజాతాలతో

కాసేపు అక్షరాభ్యాసం చేసుకోవాలి!

మనస్థాపాల మసకతెరలని తప్పించి

అతన్ని ఐదునిమిషాలన్నా

చుంబించాలి

నింపాది రాత్రిని పరిచయం చేయాలి!

 

వీచే నింగి కింద

గాలిని కోస్తున్న గడ్దిపువ్వులు

అరచేతినంటిన ఆత్మీయపు స్పర్శ

ఇదిగో.. ఇప్పుడే కొండెక్కిన దీపం వదిలిన వెచ్చదనం..

రాత్రికో భరోసా దొరికినట్లే!

గుప్పెడు వెలుగు ముఖాన్ని తట్టి లేపేలోగా

ఇక రాత్రిని పూర్తిగా జీవించాలి!!

.

నిషిగంధ

%d bloggers like this: