అనువాదలహరి

చావూ-బ్రతుకూ .. ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, అమెరికను

ఫాదర్! జీవితం అంటే ఏమిటి?

“అది ఒక పోరాటం, బిడ్డా!

అందులో ధృఢమైన కత్తి కూడా పనికిరాకపోవచ్చు,

జాగరూకతగల కళ్ళు కూడా మోసపోవచ్చు

దిటవైన హృదయమైనా ధైర్యం కోల్పోవచ్చు.

అక్కడ అన్నిచోట్లా శత్రువులు చేతులుకలిపి

రాత్రీ పగలూ విశ్రమించరు.

పాపం అర్భకులైనవాళ్ళు ఎదురునిలిచి

భీకరపోరాటం మధ్యలో చిక్కుకుంటారు.

 

ఫాదర్! మృత్యువంటే ఏమిటి?

అది విశ్రాంతి, బిడ్డా!

బాధలూ, పోరాటాలూ ముగిసేక

సాధువూ, శాంతస్వభావుడైన దేవదూత

ఇక మనం పోరాడే పనిలేదని ప్రకటిస్తాడు;

అతను రాక్షసమూకలని తరిమివేసి,

యుద్ధపు హోరును ఆపమని శాసిస్తాడు.

బలహీనమై చేతిలోనుండి వాలుతున్న జండాలనీ,

ఆయుధాలనీ తీసుకుని శాశ్వత శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు.

 

 

“నన్ను మరణించనీండి, ఫాదర్! ఆ భయంకరమైన

బాధలకీ తల ఒగ్గాలంటే నాకు భయంతో వణుకుపుడుతోంది.” 

“తల్లీ, ఈ జీవిత రణరంగంలోనే  

స్వర్గానికి కిరీటాన్ని గెలుచుకోవాలి;

బిడ్డా! నీ శత్రువులు బలవంతులూ, ఆరితేరినవారైనా

అతనికి బలహీనులూ, సామాన్యులంటేనే ప్రేమ.

దేవదూతలందరూ ఇప్పుడు నీ పక్షంలో ఉన్నారు

భగవంతుడు అందరికీ ప్రభువు.

.

 

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

అమెరికను.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

LIFE AND DEATH.

What is Life,  Father?”

“A Battle, my child,

Where the strongest lance may fail,

Where the wariest eyes may be beguiled,

And the stoutest heart may quail.

Where the foes are gathered on every hand,

And rest not day or night,

And the feeble little ones must stand

In the thickest of the fight.”

 “What is Death, Father?”

“The rest, my child,

When the strife and the toil are o’er;

The Angel of God, who, calm and mild,

Says we need fight no more;

Who, driving away the demon band,

Bids the din of the battle cease;

Takes banner and spear from our failing hand,

And proclaims an eternal Peace.”

 “Let me die, Father! I tremble and fear

To yield in that terrible strife!”

“The crown must be won for Heaven, dear,

In the battle-field of life:

My child, though thy foes are strong and tried,

He loveth the weak and small;

The Angels of Heaven are on thy side,

And God is over all!

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

American

%d bloggers like this: