అనువాదలహరి

A Black Love Poem… Afsar, Telugu, Indian

1

Will you agree at least now

That there is no invisible love?

2

All that remained between us

were some apprehensions

And few insults still.

And after that

Either you shoot me

Or I shoot you.

3

No.

Faces of people

Are not just colourful flora

Or green foliage;

Neither woods, nor skies

Nor clouds nor mountains.

They are colours…

And at this moment

They are either white or black!

4

Can’t you declare, even now

That all our love and laughter

Was a mere masquerade?

That it is only veritable hatred?

5

After so many pages of history

And after several emotional journeys together

You remain ultimately one colour

And I … another.

That’s all!

6

Wasn’t it just mistrust…

That sufficed to chase and pull the trigger?

One look, just one look

To throw out your body

The life within

And the beats of its lively heart

Like a rot soiled quilt!

7

Will you admit

At least now,

Our love is dichromatic?

.

Afsar

.

Image Courtesy: Afsar's Blog : http://www.afsartelugu.blogspot.in/
Image Courtesy: http://www.afsartelugu.blogspot.in/

Mr Afsar is a Lecturer in Department of Asian Studies  at University of Texas at Austin.

.

A Black Love Poem

1

ఇప్పటికైనా అనగలవా,

నైరూప్య ప్రేమలంటూ లేవని?

2

ఇంకా మన మధ్య మిగిలింది

కొన్ని అనుమానాలూ

అవమానాలూ

ఆ తరవాత నన్ను నువ్వో

నిన్ను నేనో కాల్చుకోడాలూ

పేల్చుకోడాలూ…

3

మనుషుల ముఖాలు

కేవలం

ఆకు పచ్చని ఆకులూ రంగు రంగుల పూలూ

అడవులూ ఆకసాలూ

మబ్బులూ కొండలూ కావు.

అవి కొన్ని రంగులు,

ఈ క్షణాన

అవి తెలుపూ నలుపూ!

4

ఇప్పటికైనా అనలేవా,

ఇవన్నీ నికార్సయిన ద్వేషాలే అని?

మన ప్రేమలూ నవ్వులూ

కప్పుకున్న ముఖాలే అని!

5

ఇన్ని చరిత్ర పేజీల తరవాత కూడా

ఇన్ని ఉద్వేగాల సహయానాల తరవాత కూడా

చివరికి నువ్వో రంగు

నేనో రంగు

అంతే!

6

వొక్క అనుమానమే చాలు కదా,

నిన్ను వేటాడి వేటు వేయడానికి!

వొక్క చూపే చాలు

నీ నిండు శరీరాన్ని

అందులోని నిండు ప్రాణాన్ని

ఆ ప్రాణంలోని నిండు గుండె చప్పుళ్ళని

మురికిపట్టి, చివికిపోయిన బొంతలా

అవతలకి విసిరి పారేయడానికి!

7

ఇప్పటికైనా అనగలవా

మన మధ్య ప్రేమలూ

రెండు రంగులేనని!?   

.

అఫ్సర్

%d bloggers like this: