అనువాదలహరి

వందల తెరచాపల్లో …మిహైల్ ఎమినెస్క్యూ, రుమేనియా

తీరాల్నీ, వొడ్లనీ, అఖాతాల్నీ

విడిచిపెట్టే వందల తెరచాపల్లో

అలలతాకిడికీ, తుఫాన్లకీ

బలైపోయేవి ఎన్ని ఉండవు?

సంద్రాలమీదా నేలమీదా

బారులుతీర్చి ఎగిరే పక్షుల్లో

కెరటాలకిచిక్కి సముద్రంలో

మునకలేసేవి ఎన్ని ఉండవు?

నువ్వు నీ అదృష్టాన్ని, ఆదర్శాలనీ,

నువ్వు నీ సర్వస్వాన్నీ వెంటాడుతూపోతే

నీ వెనకే పరిగెత్తుకొస్తాయి

సుడిగాలులూ, సుడిగుండాలూ.

నీ ప్రార్థనలనుండి వెలువడే

ఆలోచనల గూఢార్థం ఎవరికీ తెలీదు

ఈ గాలులూ, ఈ సుడిగుండాలూ

పరిగెడుతూ, ప్రవహిస్తూ, గుసగుసలాడతాయి.  

.

మిహైల్ ఎమినెస్క్యూ

(January 15, 1850 – June 15, 1889)

రుమేనియను కవి.

.

Mikhail Eminescu
Mikhail Eminescu
Romanian Poet

.

From Among Hundreds of Masts

 .

From among hundreds of masts

Leaving shores and banks and bays,

 Are there many to be lost

 Broken by the winds and waves?

 

 From among birds of passage,

 Flying over lands and seas,

 Are there many to be drowned

 By the waves and by the sea?

 

 If you chase away your luck

 Or ideals, all you have,

 You are followed everywhere

 By the winds and by the waves.

 

 Undeciphered is the thought

 That keeps passing through your chants

 As they fly, they murmur it

 All these winds and all these waves.

 

 Mihail Eminescu

(January 15, 1850 – June 15, 1889)

Romanian Poet,

 

For more info about the poet, pl. visit:

http://lcjdap.soroscj.ro/projects/iearn/discovering_Eminescu/englcntr.html

%d bloggers like this: