అనువాదలహరి

భావనాతీతం… రూమీ, 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త

తప్పొప్పులు చేస్తున్నామన్న భావనలకి అతీతంగా

ఒక క్షేత్రం ఉంది. అక్కడ నేను నిన్ను కలుస్తాను.

అక్కడ పచ్చిక మీద ఆత్మ మేను వాలిస్తే

ఈ ప్రపంచం మాటలకి అందనంత పూర్ణంగా కనిపిస్తుంది.

భావనలు, భాష,

ఆ మాటకొస్తే ఒకరితో ఒకరు చేసే సంభాషణా

ఏదీ అర్థవంతంగా కనిపించవు…

.

రూమీ

 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,

there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

doesn’t make any sense.

.

Rumi

(From Essential Rumi Translated by  Coleman Barks)

%d bloggers like this: