అనువాదలహరి

కవికావడం ఎలా… ఈవ్ మెరియం, అమెరికను.

ఒక చెట్టునుండి ఆకు తీసుకో

దాని ఆకారం యథా తథంగా అనురేఖనం చెయ్యి

దాని అంచులూ

లోపలి గీతలూ

రెమ్మకి ఎలా అతుక్కుని ఉందో జ్ఞాపకం పెట్టుకో

(అలాగే, కొమ్మకి ఈ రెమ్మ ఎలా వాలి ఉందో కూడా)

అది ఎలా ఏప్రిల్ లో చిగురిస్తుందో

అదే జులై ఆగష్టు నెలాఖరు వచ్చేసరికి

ఎంత సర్వాంగసుందరంగా ఉంటుందో.

దాన్ని నీ చేతిలో నలిపి చూడు

అప్పుడు  గ్రీష్మాంతవేళ

దాని విషాదాన్ని వాసనచూడొచ్చు;

దాని కాండాన్ని నమిలి చూడు

శరత్తులో గాలికి దాని గలగలలు విను

నవంబరు గాలికి అది ఆవిరైపోవడం గమనించు.

అప్పుడు చలికాలంలో

ఏ ఆకూ కనిపించనప్పుడు…

నువ్వొక ఆకుని సృష్టించు.

.

ఈవ్ మెరియం.

(July 19, 1916 – April 11, 1992)

అమెరికను.

.

Eve Merriam
Eve Merriam
Image Courtesy: http://www.poets.org/poet.php/prmPID/159

.

take the leaf of a tree

trace its exact shape

the outside edges

and inner lines

memorize the way it is fastened to the twig

(and how the twig arches from the branch)

how it springs forth in April

how it is panoplied in July

by late August

crumple it in your hand

so that you smell its end-of-summer sadness

chew its woody stem

listen to its autumn rattle

watch it as it atomizes in the November air

then in winter

when there is no leaf left

invent one

.

Eve Merriam

(July 19, 1916 – April 11, 1992)

American

Bio:

Eve Merriam is a poet, playwright, director, and lecturer. Born in  Philadelphia, Pennsylvania, in 1916, she attended Cornell University, University of Pennsylvania, University of Wisconsin, Columbia University,   and has taught and lectured at many other institutions. Her first   book, Family Circle (1946), was selected for the Yale Series of Younger   Poets by Archibald MacLeish. In addition to her adult poetry, she has also   written picture books and a number of books of poetry for children,   including There is No Rhyme for Silver (1964), It Doesn’t Always Have to   Rhyme (1964), The Inner City Mother Goose (1969), Catch a Little Rhyme   (1966), Finding a Poem (1970), Out Loud (1973), and Rainbow Writing   (1976). The controversial Inner City Mother Goose, which Merriam once   referred to as “just about the most banned book in the country,” was the   basis for a 1971 Broadway musical, Inner City, and a second musical   production, Street Dreams (1982), which was performed in San Francisco,   Chicago and New York City. In 1981, she was named the winner of the NCTE  Award for Ex.

Poem and Bio Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2000/05/reply-to-question-can-you-become-poet.html

For more info about the poet pl. visit : http://www.poets.org/poet.php/prmPID/159

ఏడం ఫిర్యాదు … డేనిస్ లెవెర్టోవ్, బ్రిటిష్ అమెరికను కవయిత్రి

కొంతమంది మనుషులకి

నువ్వు ఎన్ని ఇవ్వు; చాలదు.

ఇంకా కావాలనే అడుగుతుంటారు.

 

ఉప్పూ

పప్పూ

పంచభక్ష్య పరమాన్నాలు పెట్టినా

ఇంకా ఆకలే అంటారు.

 

పెళ్ళి చేసుకున్నా

పిల్లలని కన్నా

ఇంకా దేహీ అంటూనే ఉంటారు

 

అఖండభూదానం చెయ్యండి

వాళ్లకాళ్లకిందభూమినే వాళ్ళకి ఇచ్చెయ్యండి

అయినా ఛాలలేదని వీధినపడతారు.     

 

వాళ్ళకి లోతెరుగని నూతిని తవ్వించండి నీళ్ళకి

అయినా వాళ్ళకి దాని లోతు చాలదు

వాళ్ళు చంద్రుణ్ణికూడా తాగెయ్యాలి.

.

 

డెనిస్ లెవెర్టోవ్

(October 24, 1923 – December 20, 1997)

బ్రిటిష్ అమెరికను కవయిత్రి  

.

"I am Essex born.." the story of Den...
“I am Essex born..” the story of Denise Levertov (Photo credit: O.F.E.)

.

Adam’s Complaint

 

 

 Some people,

 no matter what you give them,

 still want the moon.

 

 The bread,

 the salt,

 white meat and dark,

 still hungry.

 

 The marriage bed

 and the cradle,

 still empty arms.

 

 You give them land,

 their own earth under their feet,

 still they take to the roads.

 

 And water: dig them the deepest well,

 still it’s not deep enough

 to drink the moon from.

 

.

Denise Levertov

(October 24, 1923 – December 20, 1997)
British-born American Poetess

For an excellent Bio visit:
http://www.poemhunter.com/denise-levertov/biography/

ముత్యపుపడవలో వీనస్… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను

The Birth of Venus by Sandro Botticelli
The Birth of Venus by Sandro Botticelli (Photo credit: Wikipedia)

ఒక విషయం చెప్పు నాకు,

ముత్యపుచిప్ప పడవలో

ముడుతలుపడుతున్న అలలమీద తేలుతూ

తీరానికి కొట్టుకొస్తున్న వీనస్

నీకంటే అందంగా ఉందా?

ఏమిటి, బోట్టిచెల్లీ* చూపు

నాకంటే గొప్పగా అంచనా వెయ్యగలదా?

ఆమెపై అతను విసిరిన

రంగుపూసిన గులాబి మొగ్గలు

వెండిజరీ ముసుగులో

నీ అపూర్వ సౌందర్యం దాచడానికి

నీపై వెదజల్లుతున్న

నా అక్షర సుమాలకంటే విలువైనవా?

నా మట్టుకు నువ్వు

వినీలాకాశంలో తేలియాడుతూ

వెలుగులవడ్డాణం ధరించి

కిరణాలమీద చిద్విలాసంగా నడవడానికి

సన్నద్ధంగా ఉన్నావు.

నీకు ముందు పరిగెత్తుతున్న కెరటాలు

నీ పాదాల క్రింది ఇసకరేణువులని

అలలచే తుడిపిస్తున్నాయి.  

.

ఏమీ లోవెల్

February 9, 1874 – May 12, 1925

అమెరికను.

.

*బోట్టిచెల్లీ (1445 – May 17, 1510).  పైన ఇచ్చిన సాండ్రో బోట్టిచెల్లీ వీనస్ చిత్రం ఇటాలియన్ రినైజాన్సు కాలంనాటి ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంగా పేరుగాంచింది. 

TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuri...
TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuring Amy Lowell (Photo credit: Wikipedia)

.

Venus Transiens

.

Tell me,

Was Venus more beautiful

Than you are,

When she topped

The crinkled waves,

Drifting shoreward

On her plaited shell?

Was Botticelli’s vision

Fairer than mine;

And were the painted rosebuds

He tossed his lady,

Of better worth

Than the words I blow about you

To cover your too great loveliness

As with a gauze

Of misted silver?

For me,

You stand poised

In the blue and buoyant air,

Cinctured by bright winds,

Treading the sunlight.

And the waves which precede you

Ripple and stir

The sands at your feet.

.

Amy Lowell

February 9, 1874 – May 12, 1925

American Poetess

 Amy Lowell (1874-1925) was born into a prominent New England Family.  In addition to poetry, she wrote criticism and a biography of John Keats.  Lowell was a generous and vivid person who supported other artists, launched the Imagist movement in America, and got into spats with Ezra Pound.  “Venus Transiens,” written in 1915, was probably inspired by her muse, the actress Ada Dwyer Russell.

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Page 72

Evening Perfumes… Ismail, Telugu, Indian

She daubs

Evening perfumes

For my sake every eve.

The scent of thin shadows

Creeps under her chin and ears. 

The aroma of a

Steady standing rain

Over a Casuarina plantation

On the sea-shore

Flares in her tresses.

A whiff of the caves

The sun-lion sleeps at night

Sweeps over her body.

And in her eyes reflects

The essence of the blue sky

Where the stars twinkle one after another.


Flying down from everywhere

The crows

Set somber in the Tamarind 


Then

From the very Tamarind

The moon

Would stretch his alabaster wing.

.

Ismail. 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

.

Ismail
Ismail

.

సాయంత్రపు సువాసనలు

.

ప్రతి సాయంకాలం నా కోసం

సాయంత్రపు సువాసనలు

పులుముకుంటుందీమె.

చుబుకం కిందా, చెవుల కిందా

సాగుతున్న పల్చటి నీడల వాసన.

సముద్రపొడ్డున సరుగుడు తోటలో

కురిసే సన్నటి

నిడుపాటి వాన వాసన

ఈమె జుత్తులో.

సూర్య సింహం రాత్రులు పడుకునే

గుహల సువాసన

ఈమె దేహం నిండా.

ఒకటొకటిగా చుక్కలు పొడిచే

ఆకాశపు నీలివాసన

ఈమె కళ్ళల్లో.

ఎక్కడెక్కణ్ణించో

ఎగిరి వచ్చిన కాకులు

చింత చెట్టులో

నల్లగా అస్తమిస్తాయి.

అప్పుడు

ఆ చింతచెట్టులోంచే

చంద్రుడు

తెల్లటిరెక్క చాపుతాడు.

.

Ismail. 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

.

ఒక మెట్రో స్టేషనులో… ఎజ్రా పౌండ్, అమెరికను

జన సమూహంలో ఈ వదనాల దివ్య సందర్శనం…

తడిసిన గుబురుపొదలలో కవటాకుల సౌందర్యం. 

.

ఎజ్రా పౌండ్

 (30 October 1885 – 1 November 1972)

అమెరికను

ఈ కవిత చిన్నదే గాని, దీని వెనక పెద్ద కథ ఉంది.

ఎజ్రాపౌండ్… కవిత్వానుభవం.  

ఒక రోజు పారిస్ లో “Concorde” మెట్రో స్టేషన్ లోంచి బయటకి వస్తూ  ఎజ్రా పౌండ్ ఒక అందమైన ముఖాన్ని చూశాడు. తర్వాత మరొకటి, మరొకటి, ఇంకొకటి చూశాడు. ఆ తర్వాత ఒక అందమైన చిన్నపిల్ల ముఖం, తర్వాత ఒక అందమైన స్త్రీ ముఖం చూశాడు. తర్వాత రోజల్లా వాటి అర్థం ఏమిటి అని తర్కించాడు. ఆ అనుభూతిని ప్రకటించడానికి తగిన మాటలు దొరకలేదు. ఆ రోజు సాయంత్రం ఇంటికి వెళుతున్నప్పుడుకూడా ప్రయత్నిస్తునే ఉన్నాడు. అకస్మాత్తుగా అతనికి సరియైన అభివ్యక్తి దొరికింది. “అంటే మాటలు కాదు, ఒక సమీకరణం, మాటల్లో కాదు, రంగులకలబోతలో. అంటే వివిధవర్ణాలమిశ్రమంలా. నేనే గనక ఒక చిత్రకారుడు అయిఉంటే, నాకే గనక తరుచుగా అటువంటి అనుభవాలు జరిగిఉంటే, లేదా నాకే గనక తగిన రంగులూ, కుంచెలూ సమీకరించగల ఓపిక ఉండి ప్రయత్నం చెయ్యగలిగి ఉంటే, నేను ఆ అనుభూతిని ‘ఒక క్రమంలో ప్రకటించిన రంగులద్వారా’ అంతవరకు ఎవరూ ప్రయత్నించని ఒక కొత్త ఉద్యమానికి  తెరలేపేవాడిని” అంటాడు. దాన్ని అతడు “ఏక ప్రతీక పద్యం” (Single Image Poem) అన్నాడు… ఒకదానిమీద ఒకటిగా రంగులు ముంచెత్తుతూ. (నిజానికి ఇలాంటి కవితలు పాతతరంలో ఆదూరి సత్యవతీ దేవి, సిద్ధార్థ, సౌభాగ్య లాంటి వాళ్ళు రాసేరు). ఆ మెట్రో స్టేషనునుండి బయటపడినప్పటినుండి తనుచిక్కుకున్న విషమస్థితిలోంచి బయటపడడానికి అదొక మార్గం అనుకున్నాడు. దానిప్రభావంలో ఒక ముప్ఫైపాదాల కవిత రాసేడు.  కానీ ఆ కవితని చింపిపారేసేడు. ఎందుకంటే, అది “work of Second Intensity” అవడం వల్ల అంటాడు. ఆరునెలలు పోయాక అందులో సగం నిడివి ఉన్న కవిత, ఏడాది గడిచేక ఒక హైకూలాంటి పైన పేర్కొన్నకవిత రాసేడట. దానికి వ్యాఖ్యానం రాస్తూ తన “ఇమేజిజం” ఉద్యమానికి మూలకందమైన మాటలు అంటున్నాడు ఇలా: ఒక ఆలోచనా స్రవంతిలోకి కొట్టుకుపోకపోతే ఇది చాలా అర్థ రహితంగా కనిపిస్తుందని ఘంటాపథంగా చెప్పగలను. ఇలాంటి కవితలలో ఒకడు (కవి)ఒకానొక క్షణాన్ని (అప్పటి అనుభూతిని… నా అభిప్రాయం) రికార్డుచెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఆ క్షణంలో తటస్థమైన బాహ్యవస్తువు (ప్రేరకం)సూటిగా లోనికి పోయి ఒక ఆత్మాశ్రయమైన వస్తువుగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. 

.

  

English: Ezra Pound in 1913
English: Ezra Pound in 1913 (Photo credit: Wikipedia)

.

In a Station of the Metro

.

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.

.

Ezra Pound 

(30 October 1885 – 1 November 1972)

American

[Pound’s own words about its composition:

“Three years ago in Paris I got out of a `metro’ train at La Concorde, and saw suddenly a beautiful face, and then another and another, and then a beautiful child’s face, and then another beautiful woman, and I tried all that day to find words for what this had meant to me, and I could not find any words that seemed to me worthy, or as lovely as that sudden emotion. And that evening, as I went home along the Rue Raynouard, I was still trying, and I found, suddenly, the expression. I do not mean that I found words, but there came an equation… not in speech, but in little splotches of colour. It was just that — a  `pattern’, or hardly a pattern, if by `pattern’ you mean something with a `repeat’ in it. But it was a word, the beginning, for me, of a language in colour. I do not mean that I was unfamiliar with the kindergarten stories about  colours being like tones in music. I think that sort of thing is nonsense. If you try to make notes permanently correspond with particular colour, it is like tying narrow meanings to symbols.

That evening, in the Rue Raynouard, I realized quite vividly that if I were like a painter, or if I had, often, that kind of emotion, or even if I were a painter, or if I had the energy to get paints and brushes and keep at it, I might found a new school of painting, of `non-representative’ painting, a painting that would speak only by arrangements in colour… The `one image poem’ is a form of super-position, that is to say, it is one idea set on top of another. I found it useful in getting out of the impasse in which I had been left by my metro emotion. I wrote a thirty-line poem, and destroyed it because it was what we called work `of second intensity.’ Six months later I made a poem half that length; a year later I made the following hokka-like sentence [In a Station of the Metro]. I dare say it is meaningless unless one has drifted into a certain vein of thought. In a poem of this sort one is trying to record the precise instant when a thing outward and objective transforms itself, or darts into a thing inward a subjective.”

Ezra Pound, quoted in A Guide to Ezra Pound’s Personae (1926). K. K. Ruthven (1969).]

Poem and Commenatary reference Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2000_01_01_archive.html

ప్రాసకవి … ఏంబ్రోజ్ బియర్స్, అమెరికను

నిర్లక్ష్యంచెయ్యబడ్డ తన కవితార్తిని

తీర్చుకుందికి ఉద్యమిస్తాడు ప్రాసకవి;

ధ్వని నీరసిస్తుంది, అర్థం అంతరిస్తుంది;

పెంపుడుకుక్క, తూర్పునుండి పడమర వరకూ

అతనిగుండెలో మండుతున్న భావోద్రేకాల్ని ప్రకటిస్తుంది.

మనోహరమైన ఆ ప్రదేశంలో ఉదయిస్తున్న చంద్రుడు

వినడానికి క్షణం ఆగి, అర్థంచేసుకుందికి తపిస్తుంటాడు.

.

ఏంబ్రోజ్ బియర్స్

( June 24, 1842; after December 26, 1913)

అమెరికను.

.

Ambrose Bierce. Portrait by J. H. E. Partingto...
Ambrose Bierce. Portrait by J. H. E. Partington, unknown date. (Photo credit: Wikipedia)

.

Rimer

 

The rimer quenches his unheeded fires,

The sound surceases and the sense expires.

Then the domestic dog, to east and west,

Expounds the passions burning in his breast.

The rising moon o’er that enchanted land

Pauses to hear and yearns to understand.

 

Ambrose Bierce 

(born June 24, 1842 assumed to have died sometime after December 26, 1913)

American

మూడు ఉద్యమాలు… WB యేట్స్. ఐరిష్ కవి

షేక్స్పియరు కాలం నాటి చేప తీరానికి బహుదూరంగా, సముద్రంలో ఈదింది;

కాల్పనికోద్యమం చేతికి అందుబాటులో వలల మధ్య ఈదింది.

ఆ ఒడ్డున ఇసకలో గిజగిజకొట్టుకుంటున్న చేపలు అవేమిటి?

.

WB యేట్స్.

13 June 1865 – 28 January 1939

ఐరిష్ కవి

.

William Butler Yeats (1865 – 1939), Irish poet...
William Butler Yeats (1865 – 1939), Irish poet and dramatist (Photo credit: Wikipedia)

.

Three Movements

Shakespearean fish swam the sea, far away from land;

Romantic fish swam in nets coming to the hand;

What are all those fish that lie gasping on the strand?

.

William Butler Yeats

13 June 1865 – 28 January 1939

Irish Poet

ఉమర్ ఖయ్యాం రుబాయీలు

.

ఓహో, జ్ఞానుల్ని చర్చించుకోనీ! రా, ఈ ముసలి ఖయ్యాం

తోడుగా నడు; ఒకటి మాత్రం నిజం- పరిగెడుతుంది జీవితం

మిగతావన్నీ అబద్ధమైనా ఈ ఒక్కటి మాత్రం నిజం:

ఒకసారి విరిసిన కుసుమం, రాలిపోవడం తథ్యం..

 

వయసులో ఉన్నప్పుడు తరచు సేవించేవాడిని

పండితులనీ, యోగులనీ ; ఇదీ, అదీ, ప్రతి విషయాన్నీ

చాలా కూలంకషంగా తర్కించేవాళ్ళు; ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినగానీ 

నాకేం లాభించలేదు. వెళ్ళినద్వారంలోంచే తిరిగొచ్చేవాడిని

 

వాళ్లలో జ్ఞాన బీజాలని అక్షరాలా నాటేను;

కష్టపడి చేజేతులా పెరగడానికి ప్రోదిచేశాను

కోసుకునేవేళకి మిగిలింది పిడికెడు చేను:

“నేను నీటితో వచ్చేను… గాలితో పోతాను.”

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియన్ కవి, తత్త్వవేత్త, ఖగోళ, గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, బహుభాషాకోవిదుడు 

.

Omar Khayyam

Omar Khayyam

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

The Rubaiyat of Omar Khayyam

 

.

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise

To talk; one thing is certain, that Life flies;

One thing is certain, and the Rest is Lies;

The Flower that once has blown forever dies.

 

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and Saint, and heard great Argument

About it and about that; but evermore

Came out by the same Door as in I went.

 

With them the Seed of Wisdom did I sow,

And with my own hand labour’d it to grow:

And this was all the Harvest that I reap’d —

‘I came like Water and like Wind I go.’

 

.

Omar Khayyam

ఒక సిగరెట్టు… ఎడ్విన్ జార్జి మోర్గన్, స్కాటిష్ కవి.

నువ్వులేకుండా పొగరాదు, నా అగ్నిశిఖా!

నువ్వు నిష్క్రమించిన తర్వాత 

నా ఏష్ ట్రేలో నీ సిగరెట్టు వెలుగుతూ, ప్రశాంతంగా.

సన్నని పొడవాటి బూడిదరంగు పొగ వదులుతోంది. 

పొగతాగని నా ఏష్ ట్రేలో

నీ సిగరెట్టు….

ప్రేమకి అంత గొప్ప ‘ప్రతీకగా’ నిలిచిన దాన్ని

ఎవరు నమ్ముతారా అన్న ఆలోచనతో నాకు నవ్వొచ్చింది.


ఆ చివరి మెలిక వణుకుతూ మీదకి ఎగయగానే

అకస్మాత్తుగా ఒక గాలి రివట

దాన్ని నాముఖం మీదకి కొట్టింది. 

అది సుగంధమా? అది అనుభవమా?

తక్షణం నువ్విక్కడ మెదిలావు, 

పొగవాసనవేసే నీ పెదాలమత్తులో నేను ములిగేను.

దీపం అవసరం లేదు.

చీకటిలో పొగని దాని మానాన్న దాన్నుండనీ.

ఆ నుసి నిట్టూరుస్తూ ట్రేలోకి జారేదాకా

రాత్రి మూడో ఝాము గడిచినా

నీ కడపటి ముద్దును శ్వాసిస్తూనే ఉంటాను.

.

ఎడ్విన్ జార్జి మోర్గన్

(27 April 1920 – 17 August 2010) 

స్కాటిష్ కవి.

ఈ కవితలో కవి ఒక “విడిచిపెట్టిన సిగరెట్టు”ని ఆసరాగా చేసుకుని ఒక చక్కని ప్రేమకవితని చెప్పాడు. ప్రేమలో, విరహంలో ఉన్న వ్యక్తులకి ఎప్పుడూ తమ ప్రియమైన వ్యక్తులు తమ సమీపంలో ఉన్న వస్తువులద్వారానో, లేదా వ్యక్తుల హావభావాలద్వారానో గుర్తుకు రావడం సహజం. ఇందులో “నా అగ్నిశిఖా!” అన్న పదం ద్వారా ఆత్మీయతనీ,  పొగ ఎంత నెమ్మదిగా పైకి ఎగస్తోందో అంత నెమ్మదిగానూ విరహవేదన ప్రజ్వలించడంద్వారానూ, చివరికి  మూడోఝాము గడిచేదాకా అనడంలో దాని తీవ్రతనూ కవి ప్రతిఫలించిన తీరు రసనిష్యందంగా ఉంది.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Morgan_(poet)

One Cigarette.

.

No smoke without you, my fire.
After you left,
your cigarette glowed on in my ashtray
and sent up a long thread of such quiet grey
I smiled to wonder who would believe its signal
of so much love. One cigarette
in the non-smoker’s tray.
As the last spire
trembles up, a sudden draught
blows it winding into my face.
Is it smell, is it taste?
You are here again, and I am drunk on your tobacco lips.
Out with the light.
Let the smoke lie back in the dark.
Till I hear the very ash
sigh down among the flowers of brass
I’ll breathe, and long past midnight, your last kiss.

.

Edwin George Morgan 

(27 April 1920 – 17 August 2010)

Scottish Poet and Translator

ఐదు హైకూలు … పాల్ ఎలూర్ , ఫ్రెంచి కవి

గాలి

ఎటూ తేల్చుకో లేక

సిగరెట్టుపొగలా వీస్తోంది

 ఆ మూగ పిల్ల మాటాడుతోంది:

ఆ భాషలోకి చొరలేకపోవడమే

కళకున్న కళంకం.

మోటారుకారు ఆవిష్కరించబడింది :

నలుగురి వీరుల తలలు

దాని చక్రాలక్రింద దొర్లిపోయాయి.

ఆహ్! వేనవేల జ్వాలలు, ఒక మంట,

వెలుగూ- నీడా,

సూర్యుడు  నన్ను వెంబడిస్తున్నాడు.

తురాయి

కిరీటం బరువుని తేలిక చేస్తుంది.

చిమ్నీ పొగ వదుల్తోంది. 

.

పాల్ ఎలూర్

(14 December 1895 – 26 November 1952)

ఫ్రెంచి కవి.

హైకూలలో సంప్రదాయం ప్రకారం ఎలా వచ్చిన ఆలోచనలని అలా రాయడమే తప్ప, వేరే ఆంతర్యం లేదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, అవి ఆలోచనలకి సద్యోరూపాలు. అయితే ఈ చిన్న త్రిపాద స్వరూపంలోనే అద్భుతమైన విన్యాసాలు సాధించగలిగినవాళ్ళు లేకపోలేదు. కాకపోతే ముందుతరాల రచనలు చదవకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది పూర్వం చెప్పిన భావనలనీ, ప్రతీకలనీ మళ్ళీ మళ్ళీ వినియోగిస్తున్నారు. చాలా హైకూలలో  అనుభూతి ప్రకటన కంటే ఊహాత్మక విన్యాసం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ మేరకి అది లోపమే.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard.

.

Five Haikus

.

The wind
Undecided
Rolls a cigarette of air

The mute girl talks:
It is art’s imperfection.
This impenetrable speech.

The motor car is truly launched:
Four martyrs’ heads
Roll under the wheels.

Ah! a thousand flames, a fire,
The light, a shadow!
The sun is following me.

A feather gives to a hat
A touch of lightness:
The chimney smokes.
.
Paul Eluard

(14 December 1895 – 26 November 1952)

French Poet and one of the Founders of Surrealist Movement

%d bloggers like this: