అనువాదలహరి

Severally…. Ravi Verelly, Telugu, Indian

In the absence of whiffs of breeze

that punctuate the air with fragrances,

two flowers blooming to the same sprig

shall experience impassable reaches

like the two detached gold discs hanging severally

to the thrice knotted sacred thread, sagging

under the weight of diverging lateral thoughts.

 

Like the light and darkness

lying like Siamese children

under the sheet of firmament,

we remain two perfectly sundered halves

when the yarns of necessities

fail to conjugate us double hard

 

Though we are pieces of the same cloth

We retain our identity intact

In the quilt of rags that Time mends.

 

Like the Longitudes and Latitudes

which notionally join a world

divided at its very natal hour,

Come; let us revolve round and round

Along with the earth, severally.

.  

Ravinder Verelly

Indian

Ravinder_Verelly

.

Mr. Ravi Verelly is a Software Architect with TMEIC. He lives in Roanoke, Virginia.  He is very nostalgic about his village Amudalapalle and his childhood.  He published his maiden collection of poems in Telugu … Doopa (Thirst) recently.

.

విడివిడిగానే…

 

పరిమళపు వాయనాలిప్పించే

పిల్లగాలి సడి లేనపుడు

ఒకే కొమ్మకు పూసిన రెండు పువ్వులు కూడా

అందుకోలేని దూరాల్ని మోస్తాయి

ముడుపుగా మూడు ముళ్ళేసిన దారానికి

జతకూడని ఆలోచనల్ని మోస్తున్న

 రెండు విడివిడి బిళ్ళల్లా .

 

ఆకాశం దుప్పటి కింద

అటూ ఇటూ పడుకునే చీకటి వెలుగుల్లా

 అవసరాల దారాలు కటికముడి పడనపుడు

 నువ్వూ నేనూ

ఎప్పుడూ మట్రంగా విడిపోయిన

రెండు సగాలే

నువ్వూ నేనూ ఒకే రంగు నుంచి వచ్చినా

కాలం మనిద్దరిని కలిపి కుట్టే చరిత్ర బొంతలో

ఎవరి గుడ్డపేలిక రంగు వారికే ఉంటుంది

పుట్టుకతోనే విడిపోయిన ఈ ప్రపంచాన్ని

ఉత్తుత్తిగా కలిపినట్టుంచే ఊహా అక్షాంశ రేఖాంశాల్లా

విడివిడిగానే

కలిసి భూమితో తిరుగుదాం.

.

Ravi Verelly

%d bloggers like this: