అనువాదలహరి

జీవితపు పూరేకులు మాడిపోయాయి… ఎల్సీ పంపెలీ కేబో, అమెరికను

రాలి, నలిగి, ధూళిలో కలిసిపోయిన గులాబిలా
జీవితపు పూరేకులుకూడా మాడిపోయాయి
గతకాలపు జ్ఞాపకాలు దగ్ధమైపోయాయి,
ఇక ఆ బూడిదను శాశ్వతంగా జల్లించవలసిందే
రేపటికోసం మొగ్గలను తెరిచే సూర్యకిరణాలకంటే అసాధారణంగా.
ఒకసారి నిర్మలినమైన ప్రేమ సమసిపోతే
దేవతలుకూడా దాన్ని తిరిగి రప్పించలేరు.
గతకాలపు జ్ఞాపకాలు దగ్ధమైపోయాయి,
ఇక ఆ బూడిదను శాశ్వతంగా జల్లించవలసిందే.
ఓ ఆశావహమైన రేపటి ప్రభాతమా!
గతకాలపు గులాబులే, అనంత జీవితకాలపు అవశేషాలు.

.

ఎల్సీ పంపెలీ కేబో

అమెరికను

.

Burnt are the petals of life

.

Burnt are the petals of life as a rose fallen and crumbled to dust.
Blackened the heart of the past is, ashes that must
Forever be sifted, more precious than sunbeams that open the budding to-morrow.
Once was a passion completed,—too perfect, the Gods have not broken to borrow—
Blackened the heart of the past is, ashes that must
Forever be sifted. O, loving to-morrow
The rose of the past is, Life—Eternity’s dust
.

(From Arizona and Other Poems)

Elsie Pumpelly Cabot

American
Poem Courtesy: http://www.gutenberg.org/files/2294/old/mpoet11.txt
An Anthology of Massachusetts Poets. Ed. William Stanley Braithwaite.

%d bloggers like this: