అనువాదలహరి

మొత్తానికి అచ్చమైన ప్రేమ… డి. హెచ్. లారెన్స్, ఇంగ్లీషు కవి

తనలో తాను నిమగ్నమైపోయిన అందమైన యువకుడు

తనలో తాను నిమగ్నమైపోయిన అందమైన పిల్లని చూసి

ఎంతో పరవశించాడు.

 

తనలోతాను నిమగ్నమైపోయిన ఆ అందమైన పిల్ల

తనలోతాను నిమగ్నమైపోయిన,ఈ అందమైన ఈ యువకుడిని చూసి

ఎంతో పరవశించింది.  

 

ఆ పరవశంలో ఇలా అనుకున్నాడు:

నాకంటే కూడా ఎక్కువగా ఆమె తనలో తాను నిమగ్నమై పోయింది.

చూడాలి. ఆమె ఏకాగ్రతని భంగం చేసి

ఆమె నా వంక చూసేలా చెయ్యగలనో లేదో.

 

ఆ పరవశంలో ఆమె కూడా ఇలా అనుకుంది:

నాకంటే కూడా ఎక్కువగా అతను తనలో తాను నిమగ్నమైపోయాడు.

చూడాలి. అతని ఏకాగ్రతని భగ్నం చేసి

తను నా వంక చూసేలా చెయ్యగలనో లేదో.

 

అలాగ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఆరాథనగా చూసుకుంటూ

చివరికి

ఇద్దరూ కలవరంతోనే గడిపేరు. ఎందుకంటే

పరవశించడంలోనూ, స్వప్రయోజనమాశించడంలోనూ ఎవరూ తీసిపోలేదు.

.

డి. హెచ్. లారెన్స్

(11 September 18852 March 1930)

ఇంగ్లీషు కవీ, నవలాకారుడూ, వ్యాసకర్తా, నాటకకర్తా, సాహితీ విమర్శకుడూ, చిత్రకారుడూ

ఈ కవితలో సున్నితమైన వ్యంగ్యం ఉంది. ఈ కవితలోని యువతీ యువకులిద్దరూ ఒకరి అందాన్ని ఒకరు గుర్తించి ఆనందించడానికి బదులు, తమ అందం అవతలి వాళ్ళని ఎంతమేరకు లోబరచుకోగలుగుతుందో అంచనా వేసే ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందుకనే వాళ్ళు Restless గా మిగిలిపోయారు. అదే ఒకరి అందాన్ని ఒకరు ఆశ్వాదించగల మానసిక ప్రవృత్తిలో ఉండిఉంటే, ఇద్దరూ సుఖంగా ఉండగలిగే వాళ్ళేమో.

ప్రేమించడంకన్నా, ప్రేమిస్తున్నామన్న భ్రమలో చాలామంది గడుపుతారు. అంతర్లీనంగా తమ ప్రేమ లక్ష్యం అవతలివ్యక్తి కాకుండా, తామే అవడంలోనే ఈ అసంతృప్తికి కారణమవుతుందేమో. దీనినే కవి అచ్చమైన ప్రేమ అన్న మాట ద్వారా ఆక్షేపించదలుచుకున్నాడేమో.

.

D. H. Lawrence, world famed author (1906)
D. H. Lawrence, world famed author (1906) (Photo credit: Wikipedia)

.

True Love at Last

.

The handsome and self-absorbed young man
looked at the lovely and self-absorbed girl
and thrilled.

The lovely and self-absorbed girl
looked back at the handsome and self-absorbed young man
and thrilled.

And in that thrill he felt:
Her self-absorption is even as strong as mine.
I must see if I can’t break through it
And absorb her in me.

And in that thrill she felt:
His self-absorption is even stronger than mine!
What fun, stronger than mine!
I must see if I can’t absorb this Samson of self-absorption.

So they simply adored one another
and in the end
they were both nervous wrecks, because
in self-absorption and self-interest they were equally matched.

D H Lawrence 

(11 September 1885 – 2 March 1930)

English Poet, Novelist, Dramatist, Essayist, Literary Critic and Painter.

Poem Courtesy:
http://wonderingminstrels.blogspot.in/2006/01/true-love-at-last-d-h-lawrence.html

%d bloggers like this: