అనువాదలహరి

కన్యలకి… సమయముండగానే మేలుకొమ్మని… రాబర్ట్ హెర్రిక్, ఇంగ్లీషు కవి

మీరు గులాబిమొగ్గలు ఏరుకుంటే ఏరుకున్నారు కానీ

ఈ ముసలినక్క కాలం పరిగెడుతూంటుంది. జాగ్రత్త.

ఇవాళ చిరునవ్వులు చిందించే ఈ పువ్వే

రేపు ఉదయానికి వాడి రాలిపోతుంది.


అద్భుతమైన ఆకాశ దీపం, సూరీడు,

వాడు నెత్తిమీదకొస్తున్నకొద్దీ

వాడి పరుగు ముగియబోతుంది,

అస్తమయానికి దగ్గరౌతాడు.


ఏ వయసులో అయితే యవ్వనం, రక్తం

వేడిగా ఉంటాయో అదే ఉత్తమమైనది,

ఒకసారి ఖర్చుపెట్టేసేక, వెనక వచ్చేవి

గడ్డురోజులూ, అంతకంటే గడ్డురోజులూ.


అందుకే, సిగ్గుపడొద్దు. కాలం సద్వినియోగం చేసుకొండి

అవకాశం వస్తే, తొందరగా ఒకింటివాళ్లవండి;

ఎందుకంటే, ఒకసారి మీ మిసమిసలు పోతే

ఇక జీవితాంతం నిరీక్షించవలసిందే.

.

రాబర్ట్ హెర్రిక్

(baptized 24 August 1591 – buried 15 October 1674)[

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Robert_Herrick_Hesperides - the title pafe of ...
Robert_Herrick_Hesperides – the title pafe of the book (Photo credit: Wikipedia)

.

To Virgins, to Make Much of Time

.

Gather ye rosebuds while ye may,
Old time is still a-flying
And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying.

The glorious lamp of heaven, the sun,
The higher he’s a-getting,
The sooner will his race be run,
And nearer he’s to setting.

That age is best which is the first,
When youth and blood are warmer;
But being spent, the worse, and worst
Times still succeed the former.

Then be not coy, but use your time,
And, while ye may, go marry;
For, having lost but once your prime,
You may forever tarry.

Robert Herrick
(baptized 24 August 1591 – buried 15 October 1674)
English Poet

(Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/)
You can also see the poems of Herrick in this link:
http://www.luminarium.org/sevenlit/herrick/herribib.htm

%d bloggers like this: