అనువాదలహరి

అచ్చమైన ప్రేమ… జిష్వావా షింబోర్స్కా, పోలిష్ కవయిత్రి

అచ్చమైన ప్రేమ.

ఇది సహజమేనా? అది నిజమేనా? సాధ్యమైనదేనా?

వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళుండే ఇద్దరు ప్రేమికులవల్ల

ఈ ప్రపంచానికి ఏమిటి ఒరుగుతుంది?

.

ఏ కారణమూ లేకుండా, ఒకే తాటిమీద నిలబెట్టి

లక్షలమందిలోంచి యాదృచ్ఛికంగా తీసి

ఇది ఇలాగే జరగవలసి ఉందనడం, దేనికి ప్రతిఫలమట?

దేనికీ కాదు.

కాంతి ఎక్కడినుండో అవరోహిస్తుంది.

మరెవ్వరిమీదా కాకుండా ఈ ఇద్దరిమీదే ఎందుకు?

ఇది న్యాయాన్ని అపహసించదూ? అపహసిస్తుంది.

మనం ఎంతో శ్రమపడినెలకొల్పుకుంటున్న సిద్ధాంతాల్ని భంగపరచి,

అందులోని నైతికతని అగాధాల్లోకి గిరవాటెయ్యదూ?

వేస్తుంది. రెండు రకాలుగానూ.

.

ఆనందంగా ఉన్న జంటల్ని గమనించండి.

కనీసం దాన్ని దాచేప్రయత్నం చెయ్యలేరా,

వాళ్ళ మిత్రులకోసం లేని వ్యాకులత కొంత నటించలేరా?

వాళ్ళ నవ్వుల్ని వినండి- అది ఒక అవమానం.

వాళ్ళ భాష వినండి- అది మోసపుచ్చేంత స్పష్టం.

వాళ్ళ వేడుకలూ, వాళ్ల సంస్కారాలూ,

నియమబద్ధంగా ఆచరించే నిత్యవిధులూ చూస్తే

అది నిశ్చయంగా మానవజాతి కళ్ళుగప్పి పన్నుతున్న కుట్రే.

.

ప్రజలుగనుక వాళ్ళని అనుకరించడం ప్రారంభిస్తే

విషయం ఎంతదూరం వెళుతుందో ఊహించడం కష్టం.

కవిత్వమూ మతమూ దేనిమీద ఆధారపడదలుచుకున్నాయి?

ఏది గుర్తుంచుకోవాలి? ఏది వదిలించుకోవాలి?

ఎవరికి హద్దుల్లో ప్రవర్తించాలని ఉంటుంది?

.

అచ్చమైన ప్రేమ… నిజంగా అదంత అవసరమా?

వివేకమూ, లోకజ్ఞానమూ దాని ఊసు ఎత్తొద్దని చెబుతాయి

గొప్పవాళ్ల జీవితాలగూర్చిన పుకార్లలా.

దాని సహాయం లేకుండానే ఎంచదగ్గ పిల్లలు పుడతారు.

లక్షల ఏళ్ళకైనా అది ఈ భూమ్మీద నిలదొక్కుకోలేదు

అదెప్పుడో… చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది.

.

అచ్చమైన ప్రేమ లభించని వ్యక్తుల్ని

అటువంటి ప్రేమే లేదని చెప్పనీయండి.

ఆ నమ్మకమే వాళ్ల జీవితాల్ని

సుఖతరం చేసి ప్రశాంతంగా మరణించనిస్తుంది.

.

జిష్వావా షింబోర్స్కా

(2 July 1923 – 1 February 2012)

పోలిష్ కవయిత్రి

.

Wisława Szymborska (b. July 2, 1923 in Bnin, P...
Wisława Szymborska (b. July 2, 1923 in Bnin, Poland), Polish poet, and Nobel Prize winner.She lives in Cracow, Poland (Photo credit: Wikipedia)

.

True Love

.

True love. Is it normal
is it serious, is it practical?
What does the world get from two people
who exist in a world of their own?

Placed on the same pedestal for no good reason,
drawn randomly from millions but convinced
it had to happen this way – in reward for what?
For nothing.
The light descends from nowhere.
Why on these two and not on others?
Doesn’t this outrage justice? Yes it does.
Doesn’t it disrupt our painstakingly erected principles,
and cast the moral from the peak? Yes on both accounts.

Look at the happy couple.
Couldn’t they at least try to hide it,
fake a little depression for their friends’ sake?
 Listen to them laughing – its an insult.
The language they use – deceptively clear.
And their little celebrations, rituals,
the elaborate mutual routines –
it’s obviously a plot behind the human race’s back!

It’s hard even to guess how far things might go
if people start to follow their example.
What could religion and poetry count on?
What would be remembered? What renounced?
Who’d want to stay within bounds?

True love. Is it really necessary?
Tact and common sense tell us to pass over it in silence,
like a scandal in Life’s highest circles.
Perfectly good children are born without its help.
It couldn’t populate the planet in a million years,
it comes along so rarely.

Let the people who never find true love
keep saying that there’s no such thing.

Their faith will make it easier for them to live and die.

Wislawa Szymborska.

(2 July 1923 – 1 February 2012)

Polish Poetess

Poem Courtesy:
http://wonderingminstrels.blogspot.in/2001/02/true-love-wislawa-szymborska.html

%d bloggers like this: