అనువాదలహరి

Rembrandt… Ismail, Telugu, Indian

How to capture on the canvas

the golden hues that hop

on the cheeks, on the shoulders,

on the jewellery adorning a neck

and on the borders of silver-laced saris?

First, captivate darkness…

one that’s very fat and robust;

Then, on its skin

make indentures with knife.

Be merciless!

Through those indents

tawny blood juts out

only to coagulate

under the cheeks,

under shoulders,

under the jewellery adorning a neck

and under the borders of silver-laced saris.

.

Ismail

(July 1, 1928 – Nov 25, 2003)

Indian

.

Ismail
Ismail

.

Rembrandt: Self Portrait (Altman)
Rembrandt: Self Portrait (Altman) (Photo credit: Wikipedia)

.

రెంబ్రాంట్

 

బుగ్గల మీదా, బుజాల మీదా

మెళ్ళో ఆభరణాల మీదా

వస్త్రాల జరీ అంచుల మీదా

గెంతే బంగారు కాంతిని

కాన్వాసుపై పట్టటం ఎలా?

 

ముందు చీకటిని ఆహ్వానించు.

బాగా బలిసిన చీకటి.

దాని చర్మం మీద

కత్తితో గాట్లు పెట్టు.

కనికరించక.

 

ఆ గాయాల్లోంచి

బంగారు రంగు రక్తం ఉబికి

బుగ్గల కిందా, బుజాల కిందా

మెళ్ళో ఆభరణాల కిందా

వస్త్రాల జరీ అంచుల కిందా

ఘనీభవిస్తుంది.

.

Ismail 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

%d bloggers like this: