అనువాదలహరి

Today… Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

Silent is the wee-hour mist, and 

chime melodiously the temple-bells …

 

Enough!

This heart is awake.

 

Be as it may

the page of the day

blacken for any pollutant  …

 

But,

before the darkness of the night

could thicken deep,

It would turn out pleasant

like a moon-washed poem.

.

Prasuna Ravindran

.

Prasuna A

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

.

ఈ రోజు … 

.

తొలి మంచు నిశ్శబ్దం

శ్రావ్యంగా గుడి గంటలు.

చాలు …

మనసు మేల్కొంది.

ఇక ఈ రోజు పేజీ

ఏ కాలుష్యానికి మసిబారినా

నీలపు రేయి చిక్కబడే వేళకి

వెన్నెల కడిగిన కవితలా

అలరించగలదు.

.

ప్రసూన

%d bloggers like this: