అనువాదలహరి

ఆగ్రహం… ఛార్లెస్ లాంబ్, ఇంగ్లీషు కవి

.

తగిన సమయంలో, తగినచోట

ఆగ్రహమైనా  అందం సంతరించుకుంటుంది,

అయితే, దానికి తగిన కారణం ఉండాలి

ఒక నిముషం దాటి అది ఉండకూడదు.

అంతకుమించి ఇంకా కొనసాగిందా

అది పగ క్రింద మారుతుంది.

 

అది ఒక పాముకీ, ఒక తేనెటీగకీ మధ్య

మనం గమనించే వ్యత్యాసం లాంటిది.

వెనకచెప్పినదాన్ని మీరెప్పుడైనా రేపెడితే

తొందరపడి ఒకసారి గట్టిగా కుడుతుంది,

మీకు క్షణకాలం తీవ్రంగా నొప్పెడుతుంది

కానీ, రెండోసారి మరి కుట్టదు.

 

గుబురు పొదలమాటునో, వెదురు, ముళ్లపొదలచాటునో

విషం నిండిన పాము పొంచి ఉంటుంది

దాని కోపాన్ని తీర్చుకునే మార్గం అన్వేషిస్తూ;

దాని త్రోవ చుట్టుపక్కలకి, చలి అయినా ఎండ అయినా

ఉపకారం చేద్దామనుకునైనా అపకారం చేద్దామనుకునైనా

ఎప్పుడు మీ విధి మిమ్మక్కడకి తీసుకువచ్చినా

కాటువెయ్యడానికి ఆ విషసర్పము సంసిద్ధంగా ఉంటుంది.  

.

ఛార్లెస్ లాంబ్

(10 February 1775 – 27 December 1834)

ఇంగ్లీషు వ్యాసకర్త.

.

English: Charles Lamb (1775-1834), an English ...
English: Charles Lamb (1775-1834), an English essayist and poet (Photo credit: Wikipedia)

.

Anger

.
Anger in its time and place
May assume a kind of grace.
It must have some reason in it,
And not last beyond a minute.
If to further lengths it go,
It does into malice grow.
‘Tis the difference that we see
‘Twixt the serpent and the bee.
If the latter you provoke,
It inflicts a hasty stroke,
Puts you to some little pain,
But it never stings again.
Close in tufted bush or brake
Lurks the poison-swell’ed snake
Nursing up his cherished wrath;
In the purlieux of his path,
In the cold, or in the warm,
Mean him good, or mean him harm,
Whensoever fate may bring you,
The vile snake will always sting you.

.

Charles Lamb

(10 February 1775 – 27 December 1834)

English Essayist

Poem Courtesy: http://www.amblesideonline.org/AOPoemsJul.shtml#jul01

%d bloggers like this: