అనువాదలహరి

Memories… Prasuna, Telugu, Indian

At least

When the sepia photos on the wall mock at us

We should suck into the past like whirlwind

Rather than coolly bypassing it like a river.

 

Like a streak of light

That squarely questions each oversleeping bud,

Memories scout for and catch at

The inmost roots of our existence

Which we ourselves are unaware

To present us eternal springs…

.

Prasuna,

Indian.

.

Prasuna A

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

.

ఙ్ఞాపకాలు 

గోడమీది పటాలు పకపకా నవ్వినప్పుడైనా

నదిలా తప్పుకుని పోవడం మానేసి

సుడిగాలిలా కాలాన్ని తవ్వుకోవాలి

వేళ దాటి నిద్రించే ప్రతి మొగ్గనీ

సూటిగా ప్రశ్నించే కాంతి రేఖకు మల్లే

మనకే తెలీని మన లోపలి మూలాల్ని వెతికిపట్టి

నిత్య వసంతాన్ని చూపిస్తాయ్

ఙ్ఞాపకాలు

.

ప్రసూన

%d bloggers like this: