అనువాదలహరి

వీడ్కోలు… ఎజ్రా పౌండ్, నిర్వాసిత అమెరికను కవి

ప్రహారీకి ఉత్తరాన అవిగో నీలి నీలి గిరులు,

వాటికి ప్రదక్షణం చేస్తూ పరుగులుతీస్తున్న స్వచ్ఛమైన నది;

ఇక్కడ మనం ఆగి ఎవరిత్రోవన వారు పోవలసిందే

వేల మైళ్లుపరుచుకున్న నిర్జీవమైన పచ్చికలో నడుచుకుంటూ.

 

మనసొక నిలకడలేక తిరిగాడే వెర్రి మేఘం,

వీడ్కోలుముందు కలిపిన చేతులపై తలవాల్చి

శలవుతీసుకుంటున్న పాతమిత్రుల్లా సూర్యాస్తమయం; 

మనిద్దరం ఒకరికొకరు దూరమవుతుంటే

మన గుర్రాలుకూడా సకిలిస్తూ… ఒకదానికొకటి…

. 

ఎజ్రా పౌండ్,

నిర్వాసిత అమెరికను కవి  

(30 October 1885 – 1 November 1972)

.

Ezra Pound
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_2.jpg

.

“Parting”

Blue mountains to the north of the wall,
White river winding about them;
Here we must make separation
And go out through a thousand miles of dead grass.

Mind like a floating wide cloud,
Sunset like the parting of old acquaintances
Who bow over their clasped hands at a distance
Our horses neigh to each other
as we are departing.

Ezra Pound

(30 October 1885 – 1 November 1972)

American Expatriate Poet 

.

It looks the poem was inspired by a poem by the great Chinese poet Li Po and its translation by Sam Hamill 

(Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2001/04/parting-li-po.html:

.

Parting

.

Green mountains rise to the north;

white water rolls past the eastern city.

Once it has been uprooted,

the tumbleweed travels forever.

 

Drifting clouds like a wanderer’s mind;

sunset, like the heart of your old friend.

We turn, pause, look back and wave,

Even our ponies look back and whine.

.

And that is not all.

Amy Lowell and Florence Ayscough have also done a translation of the poem in their own unique way:

 “Parting”

Clear green hills at a right angle to the North Wall,
White water winding to the East of the city.
Here is the place where we must part.
The lonely water-plants go ten thousand li;
The floating clouds wander everywhither as does man.
Day is departing–it and my friend.
Our hands separate. Now he is going.
“Hsiao, hsiao,” the horse neighs.
He neighs again, “Hsiao, hsiao.”

        — Amy Lowell and Florence Ayscough

*

Several other translations of this particular poem can be found on Ken Hope’s impressive website at: 

http://www.northshore.net/homepages/hope/LiboLeaving.html

Don’t miss the interesting responses to the poem at: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2001/04/parting-li-po.html

%d bloggers like this: