అనువాదలహరి

చరమశ్లోకం … జేమ్స్ బీటీ, స్కాటిష్ కవి.

నీలాగే ఒకప్పుడు జీవనసాగరాన్ని ఈదేను,

నీలాగే నిరర్థకమైన సుఖాలకై ప్రాకులాడేను

నీలాగే జీవితపు పెను తుఫానులో శ్రమించేను

స్వల్ప విషయాలకు బాధపడి, ఆటబొమ్మలకు ఆనందించేను.

నా బలహీనతలు మరిచిపో; నీకూ బలహీనతలున్నాయి;

నా పొరపాట్లు మన్నించు; నువ్వూ పొరపాట్లు చెయ్యకపోవు;

ఏ సొగసులూలేని నా దీనగాథ విని నిర్వికారంగా ఉండకు.

ఓ మనిషీ! నీకూ, మీ కందరికీ నేను స్నేహితుడినే.

 .

జేమ్స్ బీటీ,

(25 అక్టోబర్ 1735 – 18 ఆగష్టు 1803)

స్కాటిష్ కవీ, తత్త్వవేత్త.

.

James Beattie
James Beattie, Scottish Poet, Philosopher.
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr_James_Beattie.jpg

.

An Epitaph

.

Like thee I once have stemm’d the sea of life,

Like thee have languish’d after empty joys,

Like thee have labour’d in the stormy strife,

Been grieved for trifles, and amused with toys.

Forget my frailties; thou art also frail:

Forgive my lapses; for thyself may’st fall:

Nor read unmoved my artless tender tale—

I was a friend, O man, to thee, to all.

.

James Beattie FRSE (Fellow of Royal Society of Edinburgh)

 (25 October 1735 – 18 August 1803)

Scottish Poet

Poem Courtesy: Arthur Quiller-Couch, ed. 1919. The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

%d bloggers like this: