అనువాదలహరి

An Epigram… Sir William Jones, England

.

చుట్టూ ఉన్న అందరూ చిరునవ్వులు నవ్వుతుంటే,
నగ్నంగా తల్లి ఒడిలో ఏడుస్తున్న ఓ పసికూనా!
చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఏడుస్తున్నా, నువ్వు నవ్వగల ప్రశాంతత
మదిలో నీ చివరి నిద్రవరకూ నిలుపుకుని చిరంజీవివి కా!
.
సర్ విలియం జోన్స్
(28 సెప్టెంబర్ 1746 – 27 ఏప్రిల్ 1794)
ఇంగ్లిష్- వెల్ష్ భాషాశాస్త్రవేత్త.

.

.
An Epigram
.

On parent knees, a naked new-born child,
 Weeping thou sat’st while all around thee smiled:
So live, that sinking to thy life’s last sleep,
 Calm thou may’st smile, whilst all around thee weep.
.
Sir William Jones.

(28 September 1746 – 27 April 1794)

English-Welsh Philologist, Scholar of Ancient India and co-founder of Asiatic Society of Bengal in Calcutta on  15th January 1784. A linguistic child prodigy,  Jones by the end of his life became a hyperglot knowing 13 languages including Greek, Latin, Persian, Arabic, Hebrew thoroughly and another 28 languages reasonably well. His most important (re)discovery or observation is that Sanskrit bears a close resemblance to Classical Greek and Latin.  Though this observation was credited to him, Gaston-Laurent Coeurdoux, a French Jesuit, who spent all his life in India seems to have demonstrated the existing analogy between Sanskrit, Greek and Latin (and even German and Russian) in a memoir he sent in 1767 to the  French Academy of Sciences. 

Poem Courtesy: Arthur Quiller-Couch, ed. 1919. The Oxford Book of English Verse: 1250–1900

%d bloggers like this: