అనువాదలహరి

వయసు వాలిన స్త్రీ … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను

.

ఆమెని బ్రాడ్వేలో కారులో చూసేను

బహుశా నే నా స్త్రీలా మారుతా నేమో

నా సఖుడు ఆమెవంక చూసి ఎందుకో

అకస్మాత్తుగా నా వంక తిరిగినట్టనిపించింది. 

 

ఆమె తలకట్టు కాంతిలేక కళతప్పి ఉంది

కానీ ఆ రంగు నా జుత్తురంగులాగే ఉంది

చిత్రంగా కళ్ళుకూడా నా కళ్ళలాగే ఉన్నాయి

ఏ నాడూ ప్రేమకినోచుకుని మెరిసినవి కావవి.

 

ఆమె శరీరం వడలి పుల్లలా అయిపోయింది

బహుశా ఎన్నడూ దొరకని ప్రేమకై తపిస్తూ;

ఆమె మనసు చీకటిలోనే గడ్డకట్టుకుపోయింది

ప్రేమజ్వాల వెచ్చదనం దాన్నెన్నడూ తాకక.

 

నా సఖుడు ఆమెవంక చూసి ఎందుకో

అకస్మాత్తుగా నా వంక తిరిగినట్టనిపించింది;

అతని కళ్ళలోని ఇంద్రజాలాన్ని ఎదిరించగల

స్త్రీని మాత్రం నే నెన్నడూ కాలేను.

 

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను
.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

Old Maid … Sara Teasdale
.

I saw her in a Broadway car,
The woman I might grow to be;
I felt my lover look at her
And then turn suddenly to me.

Her hair was dull and drew no light,

And yet its color was as mine;
Her eyes were strangely like my eyes,
Tho’ love had never made them shine.

Her body was a thing grown thin,
Hungry for love that never came;
Her soul was frozen in the dark,
Unwarmed forever by love’s flame.

I felt my lover look at her
And then turn suddenly to me –
His eyes were magic to defy
The woman I shall never be.
.
Sara Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

American

%d bloggers like this: