అనువాదలహరి

ఇద్దరు కవులెప్పుడైనా కలుసుకుంటే… హరీశ్ ఎడవన, మలయాళం

ఇద్దరు కవులెప్పుడైనా కలుసుకుంటే

వాళ్ల ఆత్మలు సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తాయి.

ఒకరికొకరు వీడ్కోలుచెప్పుకునేదాకా

వాళ్ల పద్యాలు విసుగుతో ఆవులిస్తూనే ఉంటాయి.

అక్షరాలు నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థిస్తుంటాయి దేముడా

మమ్మల్ని ఈ హింసనుండి రక్షించమని.

పుకార్లకీ వ్యర్థప్రసంగాలకీ అధిదేవతలు

సైతానుని సంకీర్తనలతో స్తుతిస్తాయి.

ఇద్దరు కవులు ఎప్పుడైనా కలిస్తే

తమని తాము ఆకాశానికి ఎత్తేసుకుంటారు

పాపము శమించుగాక! ఒకచోట

ఇద్దరు కవులెన్నడూ కలవకుందురు గాక!

.

హరీశ్ ఎడవన

మలయాళం

.

Image Courtesy: Poetrans.wordpress.com
Image Courtesy: Poetrans.wordpress.com

.

If Two Poets were ever to Meet

If two poets were ever to meet,
the souls would stage a walkout.

Their poems would yawn,
until they bid goodbye to each other.

Letters would pray in silence,
to be freed from the deadly torture.

The angels of gossip
would sing paeans to the Devil.

If two poets were ever to meet,
they’d exalt themselves to greatness.

May poets never come together..
Never..!

Written by HARIS EDAVANA

Translation : Rahul Kochuparambil

Poem Courtesy: poetrans.wordpress.com

%d bloggers like this: