అనువాదలహరి

అసుర సంధ్యవేళ … హెచ్. డబ్ల్యూ. లాంగ్ ఫెలో, అమెరికను

రోజు ముగిసి వెలుతురు పలచబడుతూ,

మెల్లగా చీకటి నలుచెరగులా కమ్ముతున్నప్పుడు

దైనందిన కార్యకలాపాలకి ఒకింత విశ్రాంతి

దొరికే ఘడియ వస్తుంది; అదే అసురసంధ్యవేళ. 

 

నా నెత్తిమీదనున్న గదిలో

చిన్ని పాదాల అడుగులు నాకు వినవస్తాయి

ఒక తలుపు తెరుచుకున్న చప్పుడుతో పాటు

గలగలమనే మెత్తని తియ్యని మాటలుకూడా

 

నా చదువుకునే గదిలోంచి దీపపు వెలుగులో

విశాలమైన హాలు లోని మెట్లమీదనుండి

గంభీరంగా ఏలిస్, నవ్వుతూ ఏలెగ్రా

పసిడితీవెలజుత్తుతో ఎడిత్ దిగడం కనిపిస్తుంది.

 

ఒక గుసగుస, వెంటనే కమ్ముకున్న నిశ్శబ్దం:

అయినా ఆనందంతో మెరిసే వాళ్ల కళ్ళలో

వాళ్లు జట్టుగా ఏదో కలాపన రచిస్తూ నన్ను

ఆశ్చర్యపరచాలనుకుంటున్నారని తెలిసిపోతుంది 

 

మెట్లమీదనుండి ఒక్కపరుగుతో

హాలులోంచి ఒక్క ఉదుకున దండెత్తుతూ

తెరిచిఉన్న నా గది మూడు తలుపులనుండి

నా కోటలోకి ప్రవేశిస్తారు వాళ్ళు.

 

నా కోట బురుజు మీదకి ఎగబ్రాకుతారు

నా చేతులమీంచీ, కుర్చీ వెనకనుంచీ,

నేను పారిపోడానికి ప్రయత్నించానా

అన్నిచోట్లా వాళ్ళే అయి నన్ను చుట్టుముడతారు.

 

నన్ను ముద్దులతో ముంచెత్తుతారు

వాళ్ళచేతుల్ని తీగల్లా పెనవేస్తారు

జర్మనీలోని రైన్ నదిలో “ఎలుకల-మేడ”

జానపద కథలో బిషప్ నాకు గుర్తొచ్చేలా.

 

ఓ నీలికళ్ల బందిపోటు పిల్లదానా!

నువ్వు గోడ ఎక్కివచ్చినంత మాత్రాన్న

నా లాంటి ముదిమి మీసాల మొనగాడు

మీ అందరితో సరితూగలేడనుకున్నావా?

 

క్షణంలో మిమ్మల్ని బందీలుగా చేస్తాను

బయటకి ఒక్క అడుగుకూడా వెయ్యనియ్యను

గుండ్రంగా నిటారుగా ఉండే నా గుండె గది…

చీకటి గూభ్యంలో … మిమ్మల్ని బంధిస్తాను.

 

మిమ్మల్ని అక్కడే శాశ్వతంగా బందీలు చేస్తాను

నిజంగానే.  పగలూ, రాత్రీ అన్న తేడా లేకుండా,

చివరికి ఈ గోడలు మెల్లగా శిధిలమై

చివికి చివికి మట్టిలో కలిసిపోయేదాకా!

.

హెచ్. డబ్ల్యూ. లాంగ్ ఫెలో

(February 27, 1807 – March 24, 1882)

అమెరికను

.

Henry Wadsworth Longfellow on the Isle of Wigh...
Henry Wadsworth Longfellow on the Isle of Wight, England in 1868 by Julia Margaret Cameron (1815 – 1879) (Photo credit: Wikipedia)

.
The Children’s Hour
.

Between the dark and the daylight,
When the night is beginning to lower,
Comes a pause in the day’s occupations,
That is known as the Children’s Hour.

I hear in the chamber above me
The patter of little feet,
The sound of a door that is opened,
And voices soft and sweet.

From my study I see in the lamplight,
Descending the broad hall stair,
Grave Alice, and laughing Allegra,
And Edith with golden hair.

A whisper, and then a silence:
Yet I know by their merry eyes
They are plotting and planning together
To take me by surprise.

A sudden rush from the stairway,
A sudden raid from the hall!
By three doors left unguarded
They enter my castle wall!

They climb up into my turret
O’er the arms and back of my chair;
If I try to escape, they surround me;
They seem to be everywhere.

They almost devour me with kisses,
Their arms about me entwine,
Till I think of the Bishop of Bingen
In his Mouse-Tower on the Rhine!

Do you think, o blue-eyed banditti,
Because you have scaled the wall,
Such an old mustache as I am
Is not a match for you all!

I have you fast in my fortress,
And will not let you depart,
But put you down into the dungeon
In the round-tower of my heart.

And there will I keep you forever,
Yes, forever and a day,
Till the walls shall crumble to ruin,
And moulder in dust away!

.

Henry Wadsworth Longfellow

(February 27, 1807 – March 24, 1882)

American Poet and Educator

%d bloggers like this: