అనువాదలహరి

పొగత్రాగరాదు … కుఝుర్ విల్సన్, మలయాళం, భారతీయ కవి

1

.

డాక్టరు హెచ్చరించాడు:

“ఈ అలవాటు మీరు మానుకో పోతే,

మీ లివరు చెడిపోతుంది.”

“ఈ పువ్వు ఎప్పుడో రాలిపోయింది డాక్టర్!”

అన్నాను నేను.

“నువ్వీ అలవాటుకి బానిసవైపోతే,

నువ్వు నాకు దక్కవు,” అంటుంది గ్రేసీ.

“ఇప్పటికే నన్ను నే పోగొట్టుకున్నాను,” బదులిస్తాను నేను.

తర్వాతవంతు నా కథక మిత్రుడిది

“నిన్ను నేనొక పొగతాగే పాత్రగా చూడలేనురా!”

“అసలు నాలాంటి హీరోని నీ కథలో

ఉంచకుండా ఉంటే సరిపోయేది కదరా!”

“చూడు, నీ పెదాలు ఎంత నల్లగా అయిపోయాయో,”

ఆమె చెవిలో గుసగుస లాడుతుంది.

“ఏం చెయ్యను? పొగకంపుకొట్టే పెదాలైనా

నన్ను ముద్దుపెట్టుకోడానికి రావు”

“నిన్ను నువ్వెందుకు అలా

నాశనం చేసుకుంటున్నావు?” జినూ ప్రశ్న.

“ఎందుకంటే, ఇతరుల్ని నాశనం చెయ్యడం

ఎలాగో తెలీక.” నా సమాధానం.

“RTC బస్సులు వేళకి రాక నాకీ సిగరెట్టు అలవాటయింది”

ఒక అపరిచితుడి సంజాయిషీ.

నా మొదటి అనుభవం గుర్తొచ్చి వెంటనే అన్నాను:

“మొదటిసారి చీకట్లో వెలుగు కోసం ముట్టించేను.”

మా చెల్లెలు “వాళ్ళంతా నిన్ను చెయిన్ స్మోకర్ వని

ఆడిపోసుకుంటున్నారు,” అని బాధపడుతుంది

“నిప్పులేకుండా పొగరాదమ్మా,”

అని సమాధానపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను.

హాస్పిటలుగదిలో గోడమీద ఇలా రాసుంటుంది:

“ఇక్కడ పొగత్రాగరాదు.”

“అయితే మిగతా పనులన్నీ చెయ్యొచ్చా?”

అడుగుతాను నేను.

“ఈ రకమైన ఆత్మహత్యాసదృశమైన చర్యని

ప్రభువు క్షమించడు,” అంటాడు మా పారిష్ ప్రీస్ట్.

నేనొకటిమాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను:

“మేఘాలు దేముడి సిగరెట్టునుండే సృష్టించబడ్డాయి.”

2

ఏకాంతం మోహరించిన ఈ చీకటిరాత్రి

“ప్రభూ! మనసున్న ఒక సిగరెట్టుని ప్రసాదించు!

నన్ను మేఘాల అంచుల్ని చేరుకోనీ!”

.

మలయాళ మూలం: కుఝుర్ విల్సన్

ఆంగ్లానువాదం: అజు అబ్రహాం.

Kuzhur WilsonImage Courtesy: Poetrans.wordpress.com
Kuzhur Wilson
Image Courtesy: Poetrans.wordpress.com

.

I

Doctor warned, “Your liver will strangle –

If you do not stop this habit”.

“That flower fell off long ago”

I responded.

“I might lose you if you hang on with this habit”

Gracy says.

“I already lost myself” I declared.

Next turn was my friend who is a story writer.

“I can’t see you as a character who smokes”

“You better do not have this protagonist in your tale”

I affirmed.

She whispered, “Your lips have become black”

I announced, “Not even a kiss with fag smell is available”

“Why are you deteriorating yourself” inquiry from Jinu.

“Just because, I don’t know how to spoil others”. My answer.

“K S R T C buses which arrived late taught me smoking”

A stranger said.

“I lighted a cigarette for the initial time, just for some light”.

My response with realization.

“They shout that you are a chain smoker”

My sister’s version.

“There will be no smoke without fire”

My variation.

A board in the hospital was engraved.

“No smoking here”.

“Everything else is allowed?

I asked.

“God will not pardon suicidal behavior”.

That was from Parish Priest.

I could say this much.

“Clouds are created from God’s cigar”

II

In this night filled with solitude,

God, let me have a fag which has soul and

Let me reach out to clouds.

Written By: KUZHUR WILSON

Translation : Aju Abraham

ajabraha@gmail.com

%d bloggers like this: