అనువాదలహరి

The Compassionate Resolute … Radhika, Telugu Indian.

.

The preserve of eyelids

could neither constrain the dreams,

nor contain the streaming tears.


Any number of moments

have been swept away by that ceaseless flow


Now, the heart is like the clear sky 

with its cloud cover unveiled . 


Just as meaning nestles into graphemes,

words dissolve in silence at this moment.

.

Radhika

Indian

Radhika
Radhika

Original From: http://snehama.blogspot.in/2009/08/blog-post.html

Radhika Rimmalapudi is a home maker living in Wisconsin, US. She is a blogger since 2008.

.

మనస్విని

.

కనురెప్పలకాపలా

కలలనూ ఆపలేకపోయింది

కన్నీళ్ళనూ ఆపలేకపోయింది


ఏకధాటిధారల్లో

కొట్టుకుపోయిన క్షణాలెన్నో


మబ్బువీడిన ఆకాశంలా హృదయం

 

ఆలోచనలు అక్షరాల్లో ఒదిగిపోయినట్టు

ఈక్షణం మాటలు మౌనంలో కరిగిపోతున్నాయి.

.

రాధిక

%d bloggers like this: