అనువాదలహరి

అజీర్తి … జేనా, జర్మను కవయిత్రి.

కక్కులంటే అందరికీ అసహ్యమే.

నిజమే!

కానీ, గొంతులో ఆ మాటల తుఫాను

మమ్మల్ని రాయకుండా ఉండనివ్వకపోతే

అది మీ గొంతులో కల్గించే మంటకి

అవంటే మీరు భయంతో వణుకుతారు.

.

జేనా

జర్మను కవయిత్రి

.

.

Disposable.

.

It is true regurgitation is not a pretty sight.

But it is that acid burning

which gives you all a fright,

that textual tempest in the gut

forcing us to write.

.

Mei (Poet Jena)  lives in Germany.  She is, in her own words…” a writer, a poet, an idealist, a sentimentalist, a thinker, a philosopher, a storyteller, a lazy bones,  and a lover of laughter…”.   She can be reached through her blog http://poetjena.wordpress.com/

%d bloggers like this: