అనువాదలహరి

నగరపు పై కప్పులు… ఛార్ల్స్ హేన్సన్ టౌన్, అమెరికను కవి

ఇంటికప్పులారా! ఇంటికప్పులారా! మీరేం దాస్తున్నారు?

దుఃఖితుల్నీ, దుష్టుల్నీ, జ్వలిస్తున్న ప్రేమికుల్నీ,

మేధావుల్నీ, మూర్ఖుల్నీ, దిక్కులేని దీనుల్నీ;

ఇంటికప్పులు, ఇంటికప్పులు దాస్తున్నై చింతలూ, వంతలూ.

.    

ఇంటికప్పులారా! ఇంటికప్పులారా! మీ రే పాపాలు చూస్తున్నారు?

మీ మీదుగా ఆకాశంలో బొల్లిమబ్బులై కొట్టుకుపోతున్నై,

క్రింద సంవేదనలూ, దుఃఖాలూ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నై

ఎప్పటిలా, పాతపాటే, జీవనపోరాటం కొనసాగించడానికి.   

.

ఇంటికప్పులారా! ఇంటికప్పులారా! దౌర్భాగ్యులు, బందీలూ,

 పేరుచెప్పాలంటే జాలేస్తుంది… వాళ్ల మానాల్ని కాపాడండి:

చుక్కల్ని మరుగుపరచడానికే మిమ్మల్ని మనిషి నిర్మించాడు

ఇంటికప్పులారా! ఇంటికప్పులారా! మీరు లక్షల లోపాల్ని దాచండి.  

.

ఇంటికప్పులారా, ఇంటికప్పులారా, మీరేం దాస్తారో నేనెరుగుదును

వేనవేల విషాదాలనీ, ఇంకెంతమందో ఒంటరి ప్రేమికుల్నీ;

హా!  క్రిక్కిరిసిన ఈ నగరంలో సజీవంగా ఉన్న మంచినీ

ఓరిమిగల భార్యల్నీ, మమతా, జాలీ, క్షమా , నమ్మకాల్నీ కననీరు.   

.

ఇంటికప్పులారా, ఇంటికప్పులారా! నాకు ఇందుకాశ్చర్యం వేస్తుంది:

మీరు విషపుమొక్కల్లా దట్టంగా వ్యాపించేరు, క్రిందమనుషులూ బుద్ధిహీనులే;

అయినా కొందరు మాత్రం పాపం, దిక్కూ దివాణం లేక తిరుగాడుతుంటారు

నగరంలో తెట్టులా కొట్టుకొస్తూ… కొంపగాని,  నెత్తిమీద కప్పుగాని లేక.  

.

ఛార్ల్స్ హాన్సన్ టౌన్

( 1877 – 1949)

అమెరికను కవి.

.

City Roofs

.

Roof-Tops, roof-tops, what do you cover?

Sad folk, bad folk, and many a glowing a lover;

Wise people, simple people, children of despair—

Roof-tops, roof-tops, hiding pain and care.


Roof-tops, roof-tops, O what sin you’re knowing,

While above you in the sky the white clouds are blowing;

While beneath you, agony and dolor and grim strife

Fight the olden battle, the olden war of life.


Roof-tops, roof-tops, cover up their shame—

Wretched souls, prisoned souls too piteous to name;

Man himself hath built you all to hide away the stars—

Roof-tops, roof-tops, you hide ten million scars.


Roof-tops, roof-tops, well I know you cover

Many solemn tragedies and many a lonely lover;

But ah, you hide the good that lives in the throbbing city—

Patient wives, and tenderness, forgiveness, faith and pity.


Roof-tops, roof-tops, This is what I wonder:

You are thick as poisonous plants, thick the people under;

Yet roofless, and homeless, and shelterless they roam,

The driftwood of the town who have no roof-top and no home!

.

Charles Hanson Towne

( 1877 – 1949)

American Poet.

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Page  55

%d bloggers like this: