అనువాదలహరి

నేను విన్న సంగీతం … కాన్రాడ్ ఐకెన్, అమెరికను కవి

నేను నీతో కలిసి విన్న సంగీతం, కేవలం సంగీతం కాదు

నేను నీతో కలిసి పంచుకున్న రొట్టె … కేవలం రొట్టె కాదు,

నా ప్రక్కన ఇప్పుడు నువు లేవు… కనుక అంతా శూన్యమే,

ఒకప్పుడు సౌందర్యంతో దీపించినదంతా ఇపుడు జీవకళ కోల్పోయింది.   

.

ఒకప్పుడు నీ చేతులు ఈ మేజానీ, ఈ పాత్రల్నీ స్పృశించేయి   

నీ వేళ్ళు ఆ గాజుపాత్రని పట్టుకోగా చూడడం నాకింకా గుర్తే,

ప్రేయసీ! ఈ వస్తువులేవీ నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోకపోవవచ్చు,  

కానీ, వాటిపై నీ స్పర్శ ముద్ర ఎన్నటికీ మాసిపోదు సుమా!

.

ఓ వివేకవతీ! సుందరీ! నువ్వు వాటికి పాత పరిచయానివే.

కారణం, నువ్వు నా మదిలోనే వాటి మధ్య మసలిందీ

నీ చూపులతో, నీ కరస్పర్శతో వాటిని అనుగ్రహించినదీను; 

నా మనసులోని పాత్రలు  నిన్ను ఇక మరవమన్నా మరవవు.

.

కాన్రాడ్ ఐకెన్

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

అమెరికను కవి

Conrad Aiken
Conrad Aiken (Photo credit: Wikipedia)

.

The Music I heard

.

Music I heard with you was more than music,

And bread I broke with you was more than bread.

Now that I am without you, all is desolate,

All that was once so beautiful is dead.

 

Your hands once touched this table and this silver,

And I have seen your fingers hold this glass.

These things do not remember you, beloved:

And yet your touch upon them will not pass.

 

For it was in my heart you moved among them,

And blessed them with your hands and with your eyes.

And in my heart they will remember always:

They knew you once, O beautiful and wise!

.

Conrad Aiken

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/1.html

%d bloggers like this: