అనువాదలహరి

సరైన జీవనమార్గం ఏది?… ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

ఏది సరైన జీవన విధానం?

ఏదోలా చేసెయ్యడం సులువుగా కనిపించినప్పుడు

కష్టమైనా నీశక్తిమేరకు సవ్యమైనదే చెయ్యడం;

దైనందిన జీవితంలోని ఈతి బాధలని

పదే పదే నెమరువేసుకుని కాలంవృధా చేసేకంటే,

తాలిమితో, చిరునవ్వుతో స్వీకరించడం;

ప్రశ్నార్థకాలు ముసురుకుంటున్నా

మాటలలో ఆశావాదాన్ని వీడకపోవడం;

తరచు నీ అదృష్టాన్ని తలుచుకుంటూ,

కృతజ్ఞతకలిగి, నీ కష్టాల్ని మౌనంగా అంగీకరించడం;

నాకీ కష్టాలెందుకని ప్రశ్నించకపోవడం;

జీవితం అంతా ఒక అత్యుత్తమమైన ప్రణాళికగా మన్నించి

ప్రతి సందర్భాన్నీ అందులో ఒక భాగంగా ఆహ్వానించడం;

కష్టపడి పనిచెయ్యడం, చేసే పనిని ప్రేమించడం

దేవునిపై* నమ్మకముంచి, పదిమందికి ఉపయోగపడేందుకూ,

స్పష్టమైన ముందుచూపు ప్రసాదించమనీ ప్రార్థించడం;

ఇదే సరియైన జీవనమార్గం, భగవంతునికి ప్రీతిపాత్రమైనది

నువ్వు యూదువో, అన్యమతస్థుడివో, నాస్తికుడవో ఎవరివైనా సరే…

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

అమెరికను కవయిత్రి

.

*(Note:  ఇక్కడ కవయిత్రి భావన క్రీస్తు. అందుకే ఆఖరిపాదంలో ఈ మతప్రస్తావన రాదు.)

English: Portrait of Ella Wheeler Wilcox, with...
English: Portrait of Ella Wheeler Wilcox, with signature. Frontispiece from Custer and other Poems (1896). (Photo credit: Wikipedia)

.

What Is Right Living?

.

What is right living? 

Just to do your best

when worst seems easier;

To bear the ills of daily life

with patient cheerfulness;

Nor waste dear time recounting them;

To talk  Of hopeful things

when doubt is in the air;

To count your blessings often, giving thanks,

and to accept your sorrows silently;

Nor question why you suffer;

To accept  the whole of life

as one perfected plan,

And welcome each event as part of it;

To work, and love your work;

to trust, to pray 

for larger usefulness and clearer sight;

This is right living, pleasing in God’s eyes,

Though you be heathen, heretic or Jew.

.

(From : Poems of Progress)

Ella  Wheeler Wilcox

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

American Poet and Author.

“Laugh, and the world laughs with you;
Weep, and you weep alone.
For the sad old earth must borrow its mirth
But has trouble enough of its own”
 
is her most famous quote.

Text Courtesy:

http://archive.org/stream/poemsofprogress03228gut/pmprg10.txt

%d bloggers like this: