అనువాదలహరి

మంచి సావాసము… కార్ల్ విల్సన్ బేకర్, అమెరికను కవయిత్రి

.

అప్పచెల్లెళ్ళలా వరుసలో నిల్చున్నఏడు రావిచెట్ల పక్కనా

ఈ రోజు నడుస్తూ నేను చాలా ఎత్తు ఎదిగాను…

చీకటి పడుతూనే మొగలిపొదల్లో వణుకుతూ వేలాడుతున్న

నక్షత్రంతో సంభాషించిన నా మనసు తేటపడిందనుకుంటున్నాను.

.

ఈ సాంధ్యవేళ దేవదారుకొమ్మల్లోంచి ఆ ఎర్రపిట్ట రాగరంజితమైన పిలుపుకి

నా మదిలోని తనజంట మేల్కొందిహాయిగా తియ్యగా బదులివ్వడానికి

నీలి మేఘాల పరదాలలోంచి హఠాత్తుగా ఒక దేవత తల ఊచుతోంది…

ఓహ్!నీ పవిత్రాంశలు భువికి అవనతించడానికి నే నేపాటిదానని ప్రభూ?.

.

కార్ల్ విల్సన్ బేకర్

(Oct 13, 1878 –  Nov 8, 1960)

అమెరికను కవయిత్రి.

.

Karle Wilson Baker

Karle Wilson Baker

Photo Credit: Wikipedia

.

Good Company

.

Today I have grown taller from walking with the trees,

The seven sister-poplars who go softly in a line;

And I think my heart is whiter for its parley with a star

That trembled out at nightfall and hung above the pine.


The call-note of a redbird from the cedars in the dusk

Woke his happy mate within me to an answer free and fine;

And a sudden angel beckoned from a column of blue smoke—

Lord, who am I that they should stoop— these holy folk of thine?

.

Karle Wilson Baker

(Oct 13, 1878 –  Nov 8, 1960)

American Poet and Author

I am sure you will be pleased in no less measure to read this about the poetess:

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/old-WILLA/fall98/jackson.html

(Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Page 90)
%d bloggers like this: