అనువాదలహరి

Sometimes… Trishna, Telugu, Indian

Sometimes…

… losing a battle inspires you more than winning it;

… a censure excites you more than an undue praise;

… the darkness feels more soothing than the sunshine.

.

Sometimes…

… you feel like opening your heart out to utter strangers ;

… it looks a smile answers enough than a reply;

… an urge overwhelms to believe things blindly.

.

Sometimes…

… it feels amnesia is a fitting end to a haunting past;

… tears deem true partners in despair;

… heart yearns for loneliness than any company.

.

Sometimes

 …you love listening to pleasing lies than tarty truth;

…you long to look for comfort in agony itself;

… silence seems supreme to saying something…

.

Trishna

.

Photo & Courtesy:  Trishna

Photo & Courtesy: Trishna

.

Popular blogger since May 2009 with the pseudonym Trishna, she is a Post Graduate in Hindi and English.  She is a home maker living in Hyderabad.  She is a versatile blogger with varied interests… literature, music, cinema etc.,  She is running 5 blogs:

http://trishnaventa.blogspot.com; http://ruchi-thetemptation.blogspot.in/;

http://lookingwiththeheart.blogspot.in/;http://samgeetapriyaa.blogspot.in/

http://maacinemapegi.blogspot.in/.

ఒకోసారి…

ఒకోసారి…
…గెలుపు కన్నా ఓటమే స్ఫూర్తినిస్తుంది
…ప్రశంస కన్నా విమర్శే ఉత్తేజాన్నిస్తుంది
…వెలుగు కన్నా చీకటే బాగుందనిపిస్తుంది

ఒకోసారి…
…పరిచయంలేని అపరిచితుల వద్దే మనసు విప్పాలనిపిస్తుంది
…సమాధానం కన్నా చిరునవ్వే చాలనిపిస్తుంది
…కళ్ళు మూసుకుని గుడ్దిగా నమ్మాలనిపిస్తుంది

ఒకోసారి…
…కొన్ని గతాలకు మరపే ముగింపనిపిస్తుంది
…నిట్టూర్పులో కన్నీరే తోడనిపిస్తుంది
…మనుషుల సాంగత్యం కన్నా ఒంటరితనాన్నే మనసు కోరుతుంది

ఒకోసారి…
…నిజం కన్నా అబధ్ధమే వినాలనిపిస్తుంది
…వేదనలో హాయికై వెతకాలనిపిస్తుంది
…మాటల కన్నా మౌనమే మేలనిపిస్తుంది…!!

.

తృష్ణ…

%d bloggers like this: