అనువాదలహరి

ప్రేమకి పరాకాష్ఠ … రూమీ, పెర్షియన్ కవి, సూఫీతత్త్వవేత్త.

ఇది నువ్వు తెలుసుకో:

.

నేను శిష్యుడినీ కాను, గురువునీ కాను;

పలుకునీ కాను, దాని భావాన్నీ కాను;

పలకరింపునీ కాను, వీడ్కోలునీ కాను;

.

నేను తెలుపునీ కాను, నలుపునీ కాను;

నువ్వు అనుకుంటున్నదీ కాను,

ఒకరు నా గురించి చెప్పగా నువ్వు నమ్మినదీ కాను;

నువ్వు అనుకుంటున్నదీ కాను,

ఒకరు  నా గురించి రాసి నువ్వు చదివినదీ కాను;

.

నేను ఆకాశాన్నీ కాను, భూమినీ కాను;

ఏ నమ్మకానికీ కట్టుబడి లేను;

ఏ ఋషి ఆదేశానికీ లోబడిలేను;

.

నేను ఎండమావినీ కాను;

నీ ఏకాంత రాత్రులలో మధువునీ కాను;

నేను బందీని కాను, బానిసనీ కాను, ఎన్నడూ అవమానితుడినీ కాను!

.

నేను ఏ ప్రవక్తనీ కాను;

నే నెన్నడూ గుడులలో గాని,

మసీదులలో గాని,

చర్చిలలో గాని కూర్చోను;

.

నేను స్వర్గానికీ  చెందను.

నరకానికీ చెందను.

.

రూమీ

(30 September 1207 – 17 December 1273),

పెర్షియన్ కవి, సూఫీ తత్త్వవేత్త.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad RumiImage Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Zenith of Love… 

.

And let know:
“I am–
Not the disciple, not the guru,
Neither the word, nor the message,
Neither the greeting, nor the farewell.

I am
Neither black nor white,
Neither what you think, nor what they said and you believed,
Neither what you suppose, nor what they wrote and you read.

I am 
not the Heavens,
And not this Earth,
Nor enchained to a faith–
and in command of a sage.

I am not the mirage,
And not the glass of wine … for your lonely nights,
Not a captive, not enslaved, never disgraced!
And not send by the enlightened,
Nor will I ever sit in the temple,
or in the mosques–
or in the cathedrals.

And I am not meant for Paradise,
and neither for Hell.

Those have never been my fate.”

(Prose-Poem by Rumi)

.

Rumi

(30 September 1207 – 17 December 1273)

Persian Poet and Sufi Mystic

Translation: Maryam Dilmaghani, June 2010, New Brunswick

%d bloggers like this: