అనువాదలహరి

*ధన్వంతరి పుష్పం… వషేల్ లిండ్సే, అమెరికను కవి

తూనీగ తన రెక్కలు సరిచేసుకోవాలనుకున్నా

నత్త తన ఇంటిని మరమ్మత్తు చేసుకోవాలనుకున్నా

పాపం, ఎలుకకూన తను తొడుక్కునే కోటును

చిమ్మటలు కొరికేసినా


ఈ చిన్న ప్రాణులన్నీ వెంటనే పరిగెత్తేది

సూర్యరశ్మితో నవనవలాడే నీలిగడ్డి** కొండలకే   

అక్కడ ధన్వంతరి పూలు మైనాన్ని స్రవించడమేగాక

వీటి అనారోగ్యం నయం అయేలా పట్టుబిగిస్తాయి.


అయితే, అలా పట్టునేసి మైనంపూతపూసే వేళ

ఇవి తెలియకుండా నిద్రలోకి జారుకుంటాయి

లేచి కళ్ళుతెరవగానే జీర్ణమైన వాటి వస్త్రాలు

ఒక్క కుట్టుకూడా కనబడకుండా అతకబడి ఉంటాయి.


నా హృదయం ఒక తూనీగ

నా మనసు చిట్టెలుకే, సందేహం లేదు. 

నా గుండె తన గులకరాతి ఇంటిలో

అహమికతో మసలే ఒక నత్త   


నీ హస్తవాసి అన్నిటినీ నయంచేసే తేనెపట్టు

నీ మాటలు అన్నిటినీ అతకగల సూత్రాలు

నువ్వు నా పాలిట ధన్వంతరి పుష్పానివి

నా మనసు కుదుటపరిచి, నన్ను అదుపుజేయడానికి. 

.

వషేల్ లిండ్సే

(November 10, 1879 – December 5, 1931)

 అమెరికను కవి

(*Note:

* ధన్వంతరి పుష్పం :  కల్పితం. మూలానికి దగ్గరగా ఉంటూ శీర్షిక సులభంగా అర్థం

                                 అవడానికి వాడుకున్న ప్రతీక.  

** నీలిగడ్డి              : అమెరికాలోని కెంటకీ రాష్ట్రంలోని మధ్యభాగం నీలిఅంచురేకులగలగడ్డికి

                               బాగా  ప్రసిద్ధిచెందినది.  )

.

English: American poet Nicholas Vachel Lindsay...
Nicholas Vachel Lindsay          (1879-1931)                              (Photo credit: Wikipedia)

.

The Flower of Mending …

.

When Dragon-fly would fix his wings,

When Snail would patch his house,

When moths have marred the overcoat

Of tender Mister Mouse,


The pretty creatures go with haste

To the sun-lit blue-grass* hills,

Where the Flower of Mending yields the wax

And webs to help their ills.


The hour the coats are waxed and webbed

They fall into a dream,

And when they wake the ragged robes

Are joined without a seam.


My heart is but a dragonfly,

My heart is but a mouse,

My heart is but a haughty snail

In a little stony house.


Your hand was a honey-comb to heal,

your voice a web to bind,

You were a Mending Flower to me

To cure my heart and mind.

.


Vachel Lindsay

(November 10, 1879 – December 5, 1931)

American Poet

(* Note: The Central Part of Kentucky, USA is famous for blades of grass with bluish tinge.) 

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Pages 71-72

%d bloggers like this: