అనువాదలహరి

కవీ… కోకిలా (కల్పితగాథ)… ఎలిజబెత్ బారెట్ బ్రౌనింగ్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

ఒకానొక దేశంలో ప్రజలు కవిని చూసి:

“ఫో! మా మధ్యనుండి తక్షణం వెళ్ళిపో!

మేమేదో మా లోకవ్యవహారాలు గూర్చి చర్చిస్తుంటే

నువ్వేమిటి తత్త్వాలంటూ పాటమొదలెడతావు?

అదిగో, ఆ తలవాకిట చూడు నల్లగా

ఒక చక్కని కోకిల కూచుని ఉందే, అది

నీ దిక్కుమాలిన పాటకంటే మా చెవులకి

ఇంపైన సంగీతం వినిపిస్తుంది” అన్నారు.
.

కవి ఏడుచుకుంటూ వెళిపోయాడు…

కోకిల పాడటం ఆపేసింది,

“అరే! కోకిలా! నీకేమయింది?

నీ గొంతులోని మాధుర్యం ఎక్కడికిపోయింది?”

“నేను నా సంసారపక్షపు పాటలు పాడలేను

ప్రక్కన దైవాంశగల్గిన కవి లేకుండా,

అతని అత్యున్నత సంగతులలో కూడ

భూమిమీది అల్ప ప్రాణులు ఉన్నాయి”
.

అలా ఏడుచుకుంటూ వెళ్ళి వెళ్ళి

పరాయి దేశంలో, అనాధగా మరణించాడు కవి.

ఈ పక్షి అతని సమాధిదగ్గరకి ఎగిరి ఎగిరి

రోదిస్తూ, రోదిస్తూ ప్రాణాలు విడిచింది.

నేను ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను:

నేను మొన్న కొత్తగా అక్కడికి వెళ్ళినపుడు

అక్కడ ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న సంగీతం

కోకిలది కాదు; కవి పాటే!

.

ఎలిజబెత్ బారెట్ బ్రౌనింగ్

 (6 March 1806 – 29 June 1861)

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

.

English: Portrait drawing of poet Elizabeth Ba...
English: Portrait drawing of poet Elizabeth Barrett Browning (Photo credit: Wikipedia)

 

The Poet And The Bird (A Fable)
.

Said a people to poet –

“Go out from among us straight away!

While we are thinking earthly things,

thou singest of divine.

There’s a little fair brown Nightingale,

Who, sitting in the gateway,

Makes fitter music to our ear

than any song of thine!”

.

The poet went out weeping…

the Nightingale ceased chanting,

“Now wherefore, O thou nightingale,

is all thy sweetness done?”

… “I cannot sing my earthly things,

the heavenly poet wanting,

Whose highest harmony includes

the lowest under the sun.”

.

The poet went out weeping–

and died abroad, bereft there;

The bird flew to his grave and

died amid a thousand wails.

And, when I last came by the place,

I swear the music left there

Was only of the poet’s song,

and not the nightingale’s.

.

Elizabeth Barret Browning

(6 March 1806 – 29 June 1861)

English Poetess

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous …

Edited By Jessie Rittenhouse (Page 278)

http://www.archive.org/stream/poeticalworksel03browgoog#page/n291/mode/1up

%d bloggers like this: